سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام شریف نیا – استادیار گروه مھندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
عباسعلی خدادادی – دانشیار گروه مھندسی شیمی دانشگاه تھران
یدالله مرتضوی – دانشیار گروه مھندسی شیمی دانشگاه تھران
آیدین نظاری – فوق لیسانس رشتھ مھندسی شیمی دانشگاه تھران

چکیده:

ارزیابی پارامترهای عملیاتی موثر در بهبود عملکرد فرآیند کاتالیستی سنتز فیش ر- ت روپش, تحقیقات گسترده ایی را به خود اختصاص داده است. بکارگیری سیستم توزیع ۲Hدر طول راکتورهای بستر ثابت و تاثیرپارامترهای فشار و نسبت,H2/CO موضوع اصلی این تحقیق می باشد . از مزایای روش توزیع ۲ Hدر طول بستر راکتور, ایجاد شرایط مناسب جهت تغییر همزمان نسبتH2/COو زمان اقامت اجزاء در طول بستر کاتالیست است .
توزیع هیدروژن در طول بستر کاتالیست، امکان رشد بیشتر زنجیره های هیدروکربنی را فراهم می کند و افزایش فشار سبب تشکیل محصولات هیدروکربوری با وزن مول کولی بالاتر می گردد. نتایج بدست آمده شامل افزایش ٢٦درصدی در گزینش پذیری محصولات سنگین + ۱۱۴ C و کاهش متقابل آن در محصولات سبک نظیر CHب ا )کاهش ٢٥ درصد) نشان دهنده قابلیت روش توزیع هیدروژن بخصوص در فشارهای نسبتأ بالا ( ٩ اتمسفر) بر عملکرد راکتورهای بستر ثابت سنتز فیشر-تروپش است.