سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد اشجاری – بخش زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – بخش زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
محمد زارع – بخش زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

قطر مجرای اصلی در سفره های کارستی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار هیدرولیکی سفره های کارستی می باشد. در این مقاله نیز به منظور مشخص کردن اثر قطر مجرای اصلی بر رفتار هیدرولیکی آبخوان از مدل تخلخل دوگانه معادل استفاده شده است. مدل برای چشمه قمپ آتشکده کالیبره شده است. مدل برای چندین گزینه مختلف شبیه سازی شده که درآنها اثر قطر معادل مجرای اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای مقایسه، از کل بده خروجی چشمه، دبی پایه، تغییرات حجم ذخیره دینامیک سیستم خلل و فرج ریز و مجاری بزرگ بهمراه تفاوت بار آبی سیستم خلل و فرج ریز و مجاری بزرگ استفاده شده است. در نهایت مشخص گردید که قطر مجرای اصلی تا یک حد معینی باعث افزایش بده خروجی چشمه می شود.