مقاله اثر توکليجه برعلايم خستگي، تهوع و استفراغ ناشي از ديسمنوره اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر توکليجه برعلايم خستگي، تهوع و استفراغ ناشي از ديسمنوره اوليه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله توکليجه چاي کوهي
مقاله خستگي
مقاله تهوع
مقاله استفراغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الفتي فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زاده متين
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدجوادي عزت السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: با توجه به اهميت و شيوع ديسمنوره و اثرات آن بر زندگي نيمي از جمعيت جهان، يعني زنان، مطالعه در مورد درمان آن ضروري به نظر مي رسد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر توکليجه برعلايم خستگي، تهوع و استفراغ ناشي از ديسمنوره اوليه انجام شد.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني، ۵۰ دختر ۱۸ تا ۲۵ ساله با وزن ۵۰ تا ۶۰ کيلوگرم مبتلا به ديسمنوره اوليه انتخاب شدند. شدت خستگي، تهوع و استفراغ  با خط کش عيني درد، اندازه گيري شد. اين افراد به مدت سه دوره متوالي، ۲ روز قبل تا ۳ روز بعد از شروع قاعدگي ۱۰ گرم پودر گل گياه توکليجه را به روش دم کرده روزي ۳ بار مصرف کردند. قبل و بعد از مصرف دارو شدت تهوع، استفراغ و خستگي ثبت شد. عوارض جانبي تجويز دارو نيز پس از درمان بررسي شدند. در نهايت داده ها با استفاده از آزمون آماري تي و مجذور کاي تحليل شدند.
يافته ها: بعد از مصرف توکليجه خستگي و تهوع ناشي از به طور معني داري کاهش يافت (P<0.001)، ولي شدت استفراغ بعد از مصرف توکليجه در مقايسه با قبل از مصرف دارو اختلاف آماري معني داري نداشت.
نتيجه گيري: استفاده از توکليجه به شيوه سنتي آن مي تواند باعث کاهش علايم خستگي و تهوع ناشي از ديسمنوره اوليه شود، اما بر استفراغ ناشي از آن موثر نيست.