مقاله اثر تيبولون بر دانسيته استخواني و معيارهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: اثر تيبولون بر دانسيته استخواني و معيارهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان در زنان يائسه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيبولون
مقاله سنجش تراکم استخوان
مقاله معيارهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زينب
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يائسگي يکي از مراحل طبيعي زندگي زنان مي باشد که با مشکلات عديده اي همراه است که پوکي استخوان از شايع ترين آن ها مي باشد. در پژوهش حاضر بر آن شديم تا به بررسي مقايسه اي اثر تيبولون بر پيش گيري از استئوپروز در زنان يائسه سالم بپردازيم. تيبولون يک استروييد صناعي داراي اثرات استروژنيک، پروژستوژنيک و آندروژنيک است.
روش ها: در اين مطالعه، ۸۷ نفر خانم يائسه داراي داراي شرايط مطالعه به دو گروه تقسيم شدند؛ گروه اول روزانه ۵/۲ ميلي گرم تيبولون به همراه کلسيم – دي و گروه دوم تنها کلسيم – دي دريافت کردند. در ابتداي مطالعه و بعد از ۶ ماه درمان، فاکتورهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان (آلکالان فسفاتاز سرم و Ca/Cr ادرار) در آنان اندازه گيري شد. سنجش تراکم استخوان مهره هاي کمري و گردن فمور نيز در ابتدا و بعد از ۹ ماه درمان توسط تکنيک جذب سنجي با انرژي دوگانه (DEXA) اندازه گيري گرديد.
يافته ها: در گروه تيبولون کاهش آلکالان فسفاتاز سرم و افزايش Ca/Cr ادرار معني دار بود T–score، Z-score  و BMD  مهره هاي کمري و گردن فمور نيز در گروه تيبولون به صورت معني داري افزايش يافت. مقايسه قبل و بعد از درمان فاکتورهاي سنجش تراکم استخوان و معيارهاي بيوشيميايي باز گردش استخوان در گروه کلسيم دي اختلاف معني داري را نشان نداد. در مقايسه بين گروهي، ميانگين تغييرات فاکتورهاي سنجش تراکم استخوان مهره هاي کمري و گردن فمور و فاکتورهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان بين گروه درمان شده با تيبولون و گروه شاهد در مرحله قبل و بعد از درمان از نظر آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: تيبولون اثرات مفيدي بر مارکرها و دانسيته استخوان دارد و مانع از دست دادن استخوان و پوکي استخوان در زنان يائسه مي شود.