مقاله اثر تيتانيم بر جذب اسيد استئاريک در آنتروسيت هاي EGS موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر تيتانيم بر جذب اسيد استئاريک در آنتروسيت هاي EGS موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيداستئاريک
مقاله تيتانيم
مقاله آنتروسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقي سيدعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تکنيک EGS (Everted Gut Sac) به طور وسيع در ارزيابي انتقال و جذب روده اي در موش صحرايي استفاده مي شود. فاکتورهاي متعددي از قبيل pH و نوع حلال و غيره نقش مهمي در برداشت اسيدهاي چرب توسط سلول هاي روده دارند. گزارشاتي نيز مبني بر اثر تعداد زيادي از پارامترهاي بيوشيميايي مانند عناصر کمياب بر انتقال اسيدهاي چرب وجود دارد. در اين مطالعه اثر تيتانيم بر انتقال اسيد استئاريک بررسي گرديد.
روش بررسي: ابتدا از روده كوچك موش صحرايي نژاد ويستار به مقدار كافي EGS تهيه گرديد. سپس EGS تهيه شده در محلول انكوباسيون حاوي اسيداستئاريک در شرايط مختلف از نظر دما و غلظت هاي مختلف تيتانيم قرار گرفته، اسيداستئاريک انتقال يافته از غشا EGS به داخل به روش اسپكتروفتومتري اندازه گيري گرديد. اطلاعات بدست آمده با آزمون من ويتني ارزيابي شد.
نتايج: نتايج بدست آمده نشان  دادند كه عواملي چون غلظت اسيداستئاريک، زمان انكوباسيون بر روي انتقال اسيداستئاريک از غشا موثر بوده است. بر اساس نتايج به دست آمده غلظت هاي ۵/۰، ۱، ۵/۱و ۱۰ ميکرومولار تيتانيم در حضور کلريد سديم به ترتيب باعث کاهش ۲/۳۲، ۴/۴۳، ۵/۵۴ و ۵/۶۱ درصد جذب اسيداستئاريک  شدند. استفاده از غلظت هاي ۵/۰، ۱، ۵/۱ و ۱۰ ميکرومولار تيتانيم در عدم حضور کلريد سديم به ترتيب باعث کاهش ۱۰، ۵/۱۹، ۹/۲۳ و ۳/۲۸ درصد جذب اسيداستئاريک گرديد.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان داد كه عواملي چون غلظت اسيداستئاريک، زمان انكوباسيون بر روي انتقال اسيداستئاريک از غشا موثر بود. بر اساس نتايج به دست آمده تيتانيم باعث كاهش جذب اسيداستئاريک از غشا آنتروسيت ها شده است. اين نتيجه در مورد افرادي كه در معرض غلظت هاي بالاي اين عنصر قرار مي گيرند مهم بوده، بايد همواره مد نظر قرار گيرد.