مقاله اثر تيمارهاي الکلي (اتانول- متانول) بر تکوين مريستم رويشي، تشکيل اجزا گل، تغيير در تعداد شاخه هاي گل زا، تکوين رويان ها و امکان به تاخير انداختن پيري در گل هاي ميخک .Dianthus caryophyllus L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر تيمارهاي الکلي (اتانول- متانول) بر تکوين مريستم رويشي، تشکيل اجزا گل، تغيير در تعداد شاخه هاي گل زا، تکوين رويان ها و امکان به تاخير انداختن پيري در گل هاي ميخک .Dianthus caryophyllus L
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتانول
مقاله متانول
مقاله تکوين
مقاله رويان
مقاله ميخک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مرندي سايه
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميخک يکي از گياهان صادراتي مهم است. از اين رو افزايش تعداد گل، دوام و ماندگاري شاخه هاي بريده شده آن هميشه مورد توجه پژوهشگران بوده است. الکل در غلظت هاي کم بر اين خواص تاثير مثبت دارد. به همين جهت هدف از اين پژوهش اثر تيمارهاي الکلي اتانول و متانول بر تکوين مريستم رويشي، تغيير در تعداد شاخه هاي گل زا، مطالعه تکوين رويان و امکان به تاخير انداختن پيري در گل هاي ميخک مي باشد، از اين رو قلمه هاي يکساله گياه ميخک(Dianthus caryophyllus L.) از مرکز پرورش گل و گياهان زينتي ورامين تهيه و به صورت رديفي در زمين کشت شدند، سپس نمونه هاي شاهد به روش آبياري قطره اي با آب و نمونه هاي تحت تيمار با همان روش تحت تاثير تيمارهاي الکلي اتانول يا متانول با غلظت هاي ۳، ۶ و ۹ درصد مرطوب شدند. عوامل رشد و نموي و پديده هاي تکويني گياهان شاهد و تحت تاثير تيمارهاي الکلي به وسيله ميکروسکوپ نوري مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند. در اين پژوهش، غنچه هاي گل در پنج مرحله تکوين برداشت شدند و با روش هاي متداول سلول- بافت شناسي، مراحل تکوين مريستم رويشي به مريستم زايشي، تشکيل غنچه ها و اجزاي گل مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از بررسي غنچه هاي هم سن و هم اندازه در نمونه هاي شاهد و تحت تيمار نشان داد که الکل (اتانول – متانول) مراحل تکوين بخش هاي مختلف اجزاي گل را تسريع مي کند. زماني که در نمونه هاي شاهد فقط پريمورديوم هاي اجزا گل مشاهده مي شوند، در نمونه هاي تيمار شده با همان اندازه، تخمدان جوان، پرچم ها (ميله بساک، سلول مادر گرده) به خوبي قابل تشخيص هستند.
از نتايج مهم کاربردي تيمارهاي الکلي، افزايش تعداد شاخه هاي گل دهنده، افزايش تعداد گل، تسريع در اوج گل دهي در تيمارهاي سبک الکلي مي باشد. اختلال در تکوين اجزاي گل در مرحله اوليه تشکيل غنچه از اثرات ديگر تيمارهاي الکلي است. نتايج بررسي هاي ميکروسکوپي رويان ها نشان داد که در نمونه هاي شاهد رويان ها از نظر مراحل تکويني نسبت به تيمار الکلي ۳ درصد پيشرفته تر بودند، اين غلظت از الکل سبب تاخير در مراحل تکوين رويان ها شد. مطالعه نشان داد که عصاره تخمدان هاي اين گل در به تعويق افتادن پيري و پژمردگي در گل هاي بريده شده، موثر است.