مقاله اثر تيمارهاي مختلف پرايمينگ بر ويژگيهاي جوانه زني بذر Puccinellia distans که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر تيمارهاي مختلف پرايمينگ بر ويژگيهاي جوانه زني بذر Puccinellia distans
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرايمينگ
مقاله Puccinellia distans
مقاله درصد جوانه زني
مقاله سرعت جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه Puccinellia distans گياهي چندساله و مرتعي از تيره گندميان است. در اين تحقيق براي بررسي اثر پرايمينگ بر جوانه زني بذر گونه مذکور، آزمايشي در قالب طرح آماري کاملا تصادفي در ۴ تکرار انجام شد. تيمارهاي پرايمينگ بذر عبارت بودند از: سه سطح اسيد ساليسيليک (۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم در ليتر)، سه سطح اسيد جيبرليک (۱۲۵، ۲۵۰ و ppm 500) و دو سطح اسيد اسکوربيک (۱۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم در ليتر). مدت زمان پرايم تيمارها به ترتيب ۱۰، ۲۴ و ۸ ساعت در نظر گرفته شد. ضمنا از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. به طوري که در اين آزمايش صفاتي از قبيل درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها نشان داد که بين تيمارها از نظر درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني در سطح ۱ درصد تفاوت معني دار وجود دارد و پرايمينگ بذر، افرايش درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني را در پي داشته است. پرايمينگ بذرها با محلول اسيد ساليسيليک ۳۰۰ ميلي گرم در ليتر موجب جوانه زني بهتر در مقايسه با ساير محلولها شد. پرايمينگ بذرها با اين محلول در مقايسه با بذرهاي پرايم نشده ۴۰% جوانه زني و ۱٫۸ (بذر/روز) سرعت جوانه زني بيشتري داشت.