مقاله اثر تيمار فراصوت بر برخي ويژگي هاي فيلم هاي متيل سلولزي و استفاده از فيلم هاي اصلاح شده در بسته بندي نان باگت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر تيمار فراصوت بر برخي ويژگي هاي فيلم هاي متيل سلولزي و استفاده از فيلم هاي اصلاح شده در بسته بندي نان باگت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيلم خوراکي
مقاله متيل سلولز
مقاله فراصوت
مقاله لفاف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عماد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فيلم هاي خوراكي به عنوان لايه هاي نازكي از مواد غذايي تعريف مي شوند. آنها مي توانند به شكل لفاف، كيسه و كپسول در بسياري از فرايند ها مورد استفاده قرار گيرند. پوشش ها شكل وي‍ژه اي از فيلم ها هستند كه روي سطح مواد غذايي كشيده مي شوند. فيلم ها به طور معمول از پليمرهاي زيستي مانند پروتئين ها، پلي ساكاريدها و ليپيدها تهيه مي شوند. ويژگي هاي مکانيکي و نفوذپذيري فيلم هاي خوراکي نسبت به بخارآب، ضعيف است که با انجام اصلاحات فيزيکي شيميايي مانند تيمار فراصوت (اولتراسوند) بهبود مي يابد. همچنين، فيلم هاي خوراکي به خاطر ماهيت زيست تخريب پذير بودنشان (البته با تقويت و اصلاح برخي خصوصيات فيزيکي شيميايي آنها) مي توانند جايگزين بسته بندي هاي سنتزي براي مواد غذايي مختلف نظير نان باشند.
مواد و روش ها: در اين مطالعه، فيلم هاي خوراکي متيل سلولزي تهيه شدند. تاثير تيمار فراصوت (۵، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ دقيقه) بر نفوذپذيري نسبت به بخارآب، مقاومت به کشش و ميزان کشش در نقطه شکست، مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر اين، اثر رطوبت هاي نسبي (۵۲، ۵۷ و ۷۵ درصد) بر قابليت نفوذپذيري نسبت به بخار آب بررسي شد. همچنين، توانايي لفاف هاي متيل سلولزي در به تاخير انداختن بياتي نان هاي باگت نيز مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: فيلم هاي ۱۵ ميکروني، محتوي ۴۵ درصد گليسرول و تيمار شده با امواج فراصوت به مدت ۵ دقيقه (بهترين شرايط) انتخاب شدند و اثر آنها بر بياتي نان باگت بررسي شد. تيمار فراصوت سبب تغيير معني داري بر ميزان نفوذپذيري نسبت به بخارآب و ويژگي هاي مکانيکي فيلم هاي متيل سلولزي شد. علاوه بر اين، مقادير مختلف رطوبت نسبي، ميزان نفوذپذيري نسبت به بخار آب، فيلم ها را تحت تاثير قرار داد. استفاده از فيلم هاي متيل سلولزي فقط در روز اول، بياتي نان هاي باگت را به تاخير انداخت.
نتيجه گيري: تيمار فراصوت توانست تا حد زيادي ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي فيلم هاي متيل سلولزي را تحت تاثير قرار دهد. همچنين، آزمون هاي مكانيكي و حسي نان هاي باگت نشان داد كه لفاف به كار گرفته شده، بياتي نان هاي باگت را فقط يك روز به تاخير انداخت. بنابراين، استفاده از فيلم هاي خوراکي متيل سلولزي براي بسته بندي مواد غذايي نيازمند اصلاحات فيزيکي شيميايي بيشتري است.