سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی محدثی – ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن,
مسلم محمد شریفی – موسسه تحقیقات برنج کشور‐ رشت
حسین راسخ – ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن,
امیر مهدی عطاریان – موسسه تحقیقات برنج کشور‐ رشت

چکیده:

این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل با سه فا کتور نوع ابزار (راست کاول و روتیواتور )، زمان انجام شخم دوم ( ٢٠ و ١٠ روز قبل از نشاکاری) و تعداد دفعات شخم دوم (یک و دوبار ) جمعًا هشت تیمار در سه تکرار در دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن اجرا گردید . نتایج حاصل از تجزیه مر کب نشان داد که اثردفعات خاک ورزی بر تعداد پنجه ۴۵ روز پس از نشا کاری معنی دار گردید و تیمار یک بار خاک ورزی بر دو بار برتری داشت . همچنین اثر تکرار در سال در صفات ارتفاع بوته در زمان برداشت و تعداد پنجه در ۴۵ روز پس از نشاکاری معنی دار گردید. اثرات سایر فاکتور ها بر صفات مربوطه و همچنین اثرات متقابل آن ها معنی دار نگردیدند.