سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید دهقانزاده – عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی نراق
محمد رضا خواجه پور – دانشیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین حیدری شریف آباد – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج
علی سلیمانی – استادیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تیمارهای کم آبیاری بر سرعت رشد و طول موثر دوره پر شدن دانه سه رقم گندم نان آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ به صورت کرت های خرد شده ، با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد . کرت های اصلی شامل آبیاری پس از ۷۰ ، ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشک تبخیر کلاس آ و کرت های فرعی شامل ارقام گندم مهدوی، قدس و بککراس روشن بودند. تیمارهای آبیاری پس از ۷۰ و ۹۰ میلیمتر تبخیر تجمعی، از نظر سرعت رشد دانه و طول موثر دوره پر شدن دانه ، تفاوت معنی داری نداشتند . افزایش فاصله دو آبیاری از ۹۰ به ۱۱۰ میلیمتر تبخیر تجمعی، سبب کاهش معنی دار سرعت پر شدن دانه و طول موثر پر شدن دانه شد . ارقام تفاوت معنی داری در سرعت رشد دانه داشتند . ارقام بک کر اس روشن و قدس بترتیب دارای بیشترین و کمترین سرعت رشد دانه بودند. سرعت پر شدن دانه در مقایسه با طول موثر پر شدن دانه تأثیر بیشتری بر وزن دانه در ارقام گندم داشت. بنابراین ممکن است در شرایط آب و هوائی مشابه با انجام آبیاری بر اساس ۹۰ میلیمتر تبخیر از تشک تبخیر کلاس آ، ضمن کاهش ۲۲ درصد در مصرف آب آبیاری، وزن دانه هم تحت تأثیر قرار نگیرد.