سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی قیافه داوودی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

فرآیند خشک کردن برگه گوجه فرنگی با استفاده از خشک کن خورشیدی و خشک کن تونلی مداوم و تیمارهای متفاوت از جمله کلرید کلسیم، متابی سولفیت پتاسیم، کلرید سدیم و تلفیق دو تیمار کلرید کلسیم و متابی سولفیت پتاسیم صورت گرفت. خواص کیفی برگه تهیه شده از نظر رطوبت ، درصد قندها، اسیدیته، لیکوپن، میزان قهوه ای شدن، نسبت خشک شدن و آبگیری مجدد اندازه گیری و با نمونه شاهد بدون تیمار مقایسه گردید.همچنیننمونه های تهیه شده در هر تیمار پس از بسته بندی در فیلمهای پلیمری مختلف به مدت ۶ ماه در شرایط معمولی نگهداری و تغییرات رنگ و حلالیت مجدد به عنوان شاخص ماندگاری و کیفیت نهایی محصول مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نهایی تحقیق حاکی از آن است که خشک کن تونلی مداوم با تیمار تلفیقی در دمای ۶۵-۷۰ درجه سانتی گراد و بسته بندی در فیلمهای با پوشش آلومینیم بهترین محصول را از نظر خواص کیفی مورد تقاضا ارایه خواهد نمود.نمونه های فوق الذکر در هر مرحله پس از خشک کردن قابل تبدیل به پودر گوجه فرنگیو نگهداری دراز مدت خواهند بود.