سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد قاسمی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله جریان توام جا به جایی آزاد و اجباری درکانال عمودی به روش عددی بررسی میشود. بدین منظور کانالی دو بعدی با دیواره های عایق در نظر گرفته می شود. جریان یکنواخت هوا با دمای ثابت Tc از پایین کانال وارد آن میشود. استوانه ای با مقطع مربعی با دمای دیواره ثابت Th، بصورت مانعی در مرکز کانال عمود بر جریا ن قرار گرفته است. جریان یکنواخت خارجی عامل برقراری جریان آرام اجباری و اختلاف دمای استوانه با جراین هوا باعث ایجاد جریان جابه جایی آزاد در کانال است. ابعاد کانال و مانع مربعی ثابت در نظر گرفته شده و با تغییرعدد ریچاردسون در محدوده ۰£Gr/Re2£۱۰۰ درحالی که عدد رینولدز ثابت است، تاثیر متقابل جابه جایی ازاد و اجباری در رفتار سیستم بررسی می گردد. از هوا با عدد پرانتل Pr=0.71 به عنوان سیال استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش ریچاردسون و تقویت جریانهای جابه جایی آزاد، افزایش قابل توجهی در نرخ انتقال حرارت از استوانه مربعی رخ می دهد. این در حالی است که تغییرات چشم گیری نیز در توزیع سرعت و دمای سیال بعد از مانع مشاهده می شود.