مقاله اثر جايگزيني روغن کلزا به جاي روغن سويا بر روي عملکرد و صفات لاشه جوجه هاي نر گوشتي سويه راس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر جايگزيني روغن کلزا به جاي روغن سويا بر روي عملکرد و صفات لاشه جوجه هاي نر گوشتي سويه راس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله روغن کلزا
مقاله روغن سويا
مقاله عملکرد
مقاله صفات لاشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: باقري منصوري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهيان هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير بهترين سطح روغن کلزا بر پارامترهاي عملکردي و بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي، آزمايشي با استفاده از ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتي يک روزه نر سويه تجاري راس ۳۰۸ اجرا شد. طرح آزمايشي مورد استفاده، طرح کاملا تصادفي شامل ۵ تيمار و هر تيمار متشکل از ۴ تکرار و هر تکرار حاوي ۱۵ قطعه جوجه نر بود. تيمارهاي آزمايشي شامل: تيمار شاهد حاوي روغن سويا به عنوان تنها منبع روغن گياهي جيره، تيمار %۷۵ روغن کلزا + %۲۵ روغن سويا، تيمار %۵۰ روغن سويا + %۵۰ روغن کلزا، تيمار %۲۵ روغن سويا + %۷۵ روغن کلزا و تيمار %۱۰۰ روغن کلزا بودند.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد در دوره آغازين و رشد اختلاف بين ميانگين افزايش وزن جوجه ها معني دار مي باشد. در دوره رشد تيمار شاهد داراي بالاترين و تيمار %۷۵ روغن کلزا + %۲۵ روغن سويا داراي کمترين ميانگين افزايش وزن بوده اند. در دوره پاياني و کل دوره اختلاف معني داراي مشاهده نگرديد.
از نظر صفت خوراک مصرفي در دوره آغازين اختلاف معني داري بين تيمار شاهد با تيمار %۵۰ روغن سويا + %۵۰ روغن کلزا مشاهده شد. در اين دوره تيمار اخيرداراي کمترين و تيمار شاهد داراي بالاترين خوراک مصرفي بود. در دوره رشد مقايسه ميانگين ها حاکي از اختلاف معني دار بين تيمارهاي مختلف بود. در اين دوره تيمار شاهد داراي بالاترين و تيمار %۷۵ روغن کلزا + %۲۵ روغن سويا داراي کمترين ميانگين مصرفي بودند. در دوره پاياني و کل دوره هم اختلاف معني داري مشاهده نشد.
ضريب تبديل غذايي در تيمارهاي مختلف در هيچ يک از دوره ها تفاوت معني داري را نشان نداد. در مقايسه شاخص توليد بين تيمارهاي مختلف هيچ اختلاف معني داري مشاهده نگرديد.
همچنين از نظر درصد وزني ران، سينه، راندمان لاشه، چربي احشايي، کبد و لوزالعمده بين ميانگين هاي تيمارهاي مختلف تفاوت معني دار نبود. در مورد ميانگين درصد وزني قلب اختلاف معني داري بين تيمار شاهد و تيمار %۵۰ روغن سويا + %۵۰ روغن کلزا ديده شد.