سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مالک لویمی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
عبدالمهدی بخشنده – استاد گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
حبیب اله نادیان – دانشیار گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
علیرضا شافعی نیا – مربی گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر جایگذاری کودهای فسفر به صورت نوارهای سطحی و عمقی بر عملکرد محصول ذرت آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید . تیمارهای مورد مطالعه در این آزمایش شامل مقادیر مختلف کودی ، صفر، ۱۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفر در کرتهای اصلی و نیز شیوه ی کود دهی به چهار روش ، کودپاشی و مخلوط کردن کود با دیسک تا عمق ۱۰ سانتی متر پس از شخم ، کودکاری نواری در عمق های ۱۰ و ۲۰ سانتی متر و کودکاری نواری توام در اعماق ۱۰ و ۲۰ سانتیمتر مجاور ردیفهای کاشت، به عنوان کرتهای فرعی طراحی و به صورت دستی اجرا گردید . نتایج نشان داد که کودکاری نواری باعث افزایش ۲۵/۵ درصدی در عملکرد دا نه و ۱۴ درصد در عملکرد بیولوژیکی ذرت نسبت به تیمار کودپاشی گردید . در حالیکه کودکاری در دو نوار (تیمار کودکاری توام در اعماق ۱۰ و ۲۰ سانتیمتر ) باعث افزایش ۱۴/۵ درصد در عملکرد دانه نسبت به یک نوار کود مصرفی گردید ، و تیمارهای کودپاشی و کودکاری در یک نوار در سه سطح کود فسفر معنی دار بوده است . علاوه براین تفاوت معنی داری در استفاده از کودکاری در یک یا دو نوار کود بر درصد سبزشدن، تعداد بلال در مترمربع و تعداد ردیف در بلال مشاهده نشد. بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از کودکاری در دو نوار با سطح کودی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار مناسب ترین شیوه برای به دست آمدن حداکثر عملکرد دانه در هکتار بوده است.