سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرویز کاملی – دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
هادی سلامتی – دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
اسماعیل عبدالحسینی – دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

د ر این مقاله تاثیرجایگزینی Mg به جای Ca بر خواص ابررسانایی و رفتار ارتباطات ضعیف نمونههای چند بلوری Bi1.66Pb0.34Sr2Ca2-xMgxCu3Oy با استفاده از اندازهگیری طیف پراش پرتو ایکس، مقاومت الکتریکی و پذیرفتاریمغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفته است . در این پروژه ۳ نمونه باآلایش های x=0 ، x=0.2 و x=0.4 ساخته شدند که در آنها . مشاهده شده است که افزایش میزان جایگزینی باعث تضعیف ارتباطات بیندانهای میشود . این کاهش به دلیل افزایش بیش از حد حامل ها ( به دلیل جذب اکسیژن های اضافی ) به ویژه در مرز دانه ها است .