سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود صادقی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه مهندسی رهاب
اسماعیل فصیحی دستجردی – کارشناس ارشد مهندسی معدن ، موسسه مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

فرآ یند خرد شدن سنگ توسط دیسک کاترها، نقش زیادی در بهره وری دستگاههای تونل زنی TBM دارد . عوامل زمین شناسی زیادی بر این فرآیند تأثیر گذار است . در این مطالعه با مدلسازیدوبعدی به وسیله نرم افزار UDEC ، تأثیر تغییر جنس سنگ و اختلاف پارامترهای مکانیکی سنگ در سینه کار بر روی حباب تنش و چگونگی گسترش ترک های کششی ایجاد شده در سنگ بر اثر
فشار دیسک کاترها مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت نرخ نفوذ و ابعاد قطعات سنگ ایجاد شده در اثر حفاری درشرایط مختلف جبهه کار بررسی شده و نتایج حاصل از مدلسازی عددی با مقادیر واقعی در یکی از پروژه های کشور مقایسه شده است .