سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استاد یار دانشگاه سمنان ، دانشکده عمران
مصطفی فخاری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله

چکیده:

جداسازی لرزه ای یکی از شیوه های نوین درجهت کنترل لرزه ای سازه ها براثر تحریکات پایه ی اعمال شده روی آنها می باشد .باتوجه به ماهیت نیروی زلزله و ورود سازه ها به حد غیرارتجاعی جداساز ی لرزه ای ازهرنوع که باشند به حد ظرفیت نهایی خود می رسند که این مسئله عامل استفاده توام جداسازها با دمپرها می گردد.دراین پژوهش با انجام تحلیل غیرخطی اثرجداسازهای لاستیکی – سربی بر روی پاسخ دینامیکی سازه مورد بررسی قرار خواهد گرفت جهت انجام این مطالعه ازدومدل سازه ای مختلف بهره گرفته شده است .جهت حصول نتایج مجزا ازنوع و شمای کلی سازه ،دوسازه بتن آرمه ۵ و ۶ طبقه با پلان نامتقارن درمرحله مدلسازی و تحلیل به کاررفته اند .پارامترهای طراحی به نحوی اختیارمی گردند که بهترین طراحی پارامتریک انجام گردد.همچنین اثردمپرهای ویسکوز که نقش مستهلک کننده های انرژی را دارا می باشند .برعملکرد جداسازهای لاستیکی – سربی (LRB) موردبررسی قرارگرفته است .پس از انجام مطالعات مشخص گردید که عملکرد ضعیف سازه های ایزوله شده تحت اثر تحریکات لرزه ای نزدیک گسل را می توان با استفاده ازدمپرهای ویسکوز کمکی بهبود بخشید .برخلاف انتظار ،افزایش میرایی در سازه های ایزوله تحت تحریکات لرزه ای دور از گسل ، عملکرد مناسبی به جهت کاهش دریفت ندارند و ازاینرو افزایش میرایی تاثیر چندانی بربهبود پاسخ این گونه سازه ها ندارند.