سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ستار زندسلیمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو
محمدرضا مصدقی – استادیار، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اکبر محبوبی – دانشیار ، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فریدون فریدونی – کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

چکیده:

کودهای آلی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را بهبود می بخشند . این کودها دارای باکتری های بیماریزای خطرناکی هستند که پس از آزاد شدن از بدنه کود، وارد جریان محلول خاک شده و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی را سبب می شوند . پژوهش های مختلف نشان داده است که عامل اصلی انتقال باکتری در خاک های دست نخورده، جریان های ترجیحی ) ۱ ماکروپوری ) ناشی از پیوسته بودن منافذ درشت و درز و ترک های موجود در خاک می باشد [۱] نتایج آزمایش ها نشان داده است که جریان های ترجیحی بدون استثناء در اکثر خاک های ساختمان دار ایجاد می شوند[ ۲ و ۳] در ایران پژوهشی در رابطه با نقش جریان های ترجیحی در انتقال باکتری های بیماری زا انجامنشده است . بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی اثر جریان های ترجیحی بر میزان انتقال باکتری اشریشیاکولی آزاد شده از کودهای آلی مختلف در ستون های خاک دست نخورده انجام شد .