مقاله اثر جنگل کاري با گونه هاي سوزني برگ و پهن برگ بر تنوع گونه هاي گياهي و برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک (مطالعه موردي: جنگل کاري دوشان سنندج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۳۷ تا ۴۴۶ منتشر شده است.
نام: اثر جنگل کاري با گونه هاي سوزني برگ و پهن برگ بر تنوع گونه هاي گياهي و برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک (مطالعه موردي: جنگل کاري دوشان سنندج)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه هاي گياهي
مقاله جنگل کاري
مقاله خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانيان نقي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زيني وندزاده منير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگلهاي دست كاشت مي توانند بر تنوع گونه هاي گياهي و خصوصيات خاك يك منطقه تاثيرگذار باشند. براي انجام اين تحقيق دو منطقه جنگل كاري شده با سوزني برگان و پهن برگان و يك منطقه مرتعي به عنوان شاهد كه هر سه منطقه از لحاظ شرايط فيزيوگرافي و اقليمي مشابه هم بودند در اطراف شهر سنندج (منطقه دوشان) انتخاب شدند. در هر يك از مناطق مورد مطالعه به منظور مطالعه كمي توده ها‏، ۲۰ قطعه نمونه مربعي شكل ۴۰۰ مترمربعي به صورت منظم- تصادفي (سيستماتيك) به عنوان قطعات نمونه اصلي مشخص شدند (در مجموع ۶۰ قطعه نمونه). سپس به منظور تعيين نوع گونه هاي علفي و درصد پوشش آنها، هر يك از قطعات نمونه اصلي به چهار بخش کوچکتر تقسيم شدند و در داخل هر بخش يك ميكروپلات۱٫۵ ×۱٫۵ مترمربعي مشخص شد. به منظور بررسي برخي از خصوصيات اصلي فيزيكي و شيميايي خاك، در داخل هر قطعه نمونه سه نمونه خاک از عمق ۲۰-۰ سانتي متر برداشت و به منظور تهيه نمونه هاي تركيبي با همديگر مخلوط شدند. تجزيه و تحليل داده ها در قالب طرح کاملا تصادفي انجام شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه تنوع گونه اي و غناي گونه هاي علفي در جنگل کاري پهن برگ بيشترين و ميزان شاخص يکنواختي آن كمترين مقدار را دارا بوده است. از نظر خصوصيات فيزيکي خاك، اختلاف وزن مخصوص حقيقي در بين مناطق مورد مطالعه معني دار بوده و از نظر خصوصيات شيميايي خاك نيز بيشتر مشخصه هاي موردنظر در توده هاي مورد مطالعه اختلاف معني داري را نشان دادند.