مقاله اثر جهاني شدن بر نابرابري درآمدي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: اثر جهاني شدن بر نابرابري درآمدي در ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله توزيع درآمد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالاشرافي سيدمهريار
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهاني شدن داراي پيامدهاي مطلوب و نامطلوب است. از اين رو لازم است با شناخت پيامدهاي اين پديده براي کاهش آثار نامطلوب و تقويت آثار مطلوب اقدام شود. در هين راستا، مطالعه کنوني با هدف تحليل اثر جهاني شدن بر روي توزيع درآمد در ايران صورت گرفت. به اين منظور از شاخص هاي نسبت تجارت و واردات به توليد ناخالص داخلي، نسبت خالص سرمايه گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي و هم چنين وقفه هاي مختلف خالص سرمايه گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي طي دوره ۱۳۶۰-۱۳۸۳ به عنوان متغير بيانگر جهاني شدن استفاده شد. با توجه به شاخص هاي ياد شده براي هر يک از مناطق روستايي و شهري چهار الگو برآورد شد. در تمامي الگوها فرضيه کوزنتس تاييد شد. بر اساس برآوردها درآمد سرانه نقطه برگشت منحني کوزنتس به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۶۹ براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب در دامنه ۸۵۴۰-۶۸۰۰ و ۷۱۹۰-۷۵۲۰ هزار ريال قرار دارد. يافته ها نشان داد که شواهد محکمي دال بر افزايش نابرابري به موازات افزايش هم گرايي اقتصاد ايران به سوي اقتصاد جهاني وجود ندارد.