مقاله اثر جهت نوردهي بر ريزنشت دو نوع کامپازيت مايکروفيلد و هايبريد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۴۲۱ تا ۴۲۷ منتشر شده است.
نام: اثر جهت نوردهي بر ريزنشت دو نوع کامپازيت مايکروفيلد و هايبريد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزنشت
مقاله جهت نوردهي
مقاله کامپوزيت هايبريد
مقاله کامپازيت مايکروفيلد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوري عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: دانش كاظمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق ساجده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از بهترين عواملي که بر سيل لبه اي ترميم هاي کامپازيت اثر مي گذارد انقباض هنگام پليمريزيشن است. در کامپازيت هاي سخت شونده با نور، جهت نوردهي، ممکن است الگوي انقباض پليمريزيشن را تغيير دهد. هدف از اين مطالعه ارزيابي ريزنشت دو نوع کامپازيت با دو جهت نوردهي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۴۰ حفره کلاس III يکسان در ۴۰ دندان قدامي انسان تهيه شد. دندان ها بر حسب نوع کامپازيت مصرفي به دو گروه (کامپازيت مايکروفيلد Heliomolar  و کامپازيت هايبريد (Spectrum تقسيم شدند. هر دو گروه بر حسب جهت نوردهي به دو زير گروه (از باکال يا از لينگوال) تقسيم شدند. همه حفرات با کامپازيت پر و به مدت ۴۰ ثانيه کيور شدند. سپس نمونه ها براي ۵۰۰ بار تحت چرخه حرارتي بين ۵-۵۵°c  قرار گرفتند. نمونه ها سپس به جز ۱ ميليمتر اطراف لبه هاي حفره با لاک ناخن پوشانده شدند و ۱۲ ساعت در متيلن بلو ۱% قرار گرفتند. سپس دندانها برش خوردند و رتبه هاي نفوذرنگ با استفاده از استريوميکروسکوپ ثبت شد. اطلاعات بوسيله آزمون غير پارامتريک Mann – Whitney بررسي شد.
نتايج: هيچ اختلاف معني داري بين دو نوع کامپازيت (P>0.05) و همچنين دو روش نوردهي مشاهده نشد (P>0.05) .
نتيجه گيري: جهت نوردهي اثري بر ريزنشت کامپازيت هايبريد يا مايکروفيلد در حفرات کلاس III ندارد.