سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قربان زاده مقدم – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
مالک زارعیان – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، زنجان، ایران

چکیده:

ما کوانتش جریان جوزفسون را در در نوارهای گرافینی با طول L خیلی کوچکتر از طول همدوسی ابررسانایی و عرض دلخواه W مطالعه کرده ایم . می بینیم وابستگیجریان بحرانی Ic به عرض برای انواع متفاوت لبه های گرافین کاملاً فرق می کند . برای لبه های هموار و صندلی گون در چگالیهای کم حاملهای بار، Icکوانتیده نشدهبلکه با کاهش W/L بطور یکنوا کاهش می یابد و در حد W/L<1 به یک کمینه ی ثابت که برای حالت هموار صفر و برای صندلی گون eΔ۰ /ħ است، می رسد . در چگالیهای بالاتر، یکسری قله به رفتار یکنوا اضافه می شود . اما ابرجریان نوار با لبه های زیگزاگ بصورت نیم صحیح (n+1/2)4eΔ۰ /ħ کوانتیده می شود و با Wرفتار پله ای دارد.