مقاله اثر جيره غذايي سيب برميزان زاد و ولد و جنسيت نوزادان موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۶۰ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر جيره غذايي سيب برميزان زاد و ولد و جنسيت نوزادان موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب
مقاله جيره غذايي
مقاله موش صحرايي
مقاله زاد و ولد
مقاله نسبت جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري نژاد ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رفتاري شاهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سيب (Malus domestica Borkh) از خانواده گل سرخ و منبع غني از فيتواستروژن هاي گياهي مي باشد که تاکنون از نظر تاثير بر زاد و ولد مورد بررسي قرار نگرفته است. در تحقيق حاضر اثر جيره غذايي سيب بر زاد و ولد موش صحرايي مطالعه شده است.
روش: نه گروه از موش هاي صحرايي نژاد NMRI (به تعداد ۱۰ موش ماده و ۲ موش نر در هر گروه) با استفاده از جيره هاي غذايي متفاوت از سيب (بدون سيب، يک روز درميان و دو روز درميان سيب) از نظر نتيجه باروري (تعداد نوزادان و نسبت جنسي) مورد بررسي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل آماري داده ها با استفاده از آناليز واريانس يک طرفه انجام گرفت.
يافته ها: نسبت جنسي نوزادان در هيچ يک از گروه ها تغيير پيدا نکرد ولي تعداد کل نوزادان در گروهي که والدين آنها يک روز درميان جيره غذايي سيب دريافت کرده بودند در مقايسه با گروه شاهد که فاقد سيب در جيره غذايي بودند افزايش معني داري (p<0.05) داشت.
نتيجه گيري: نتيجه شاخص حاکي از اين است که مصرف يک روز درميان سيب توسط والدين باعث افزايش معني دار تعداد نوزادان بدون تغيير در نسبت جنسي آنها مي شود.