مقاله اثر حاد ديازينون بر سيستم آنتي اکسيدان بافت قلب موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۸۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: اثر حاد ديازينون بر سيستم آنتي اکسيدان بافت قلب موش صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلي
مقاله کارکنان نظامي
مقاله پرسش نامه HSE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي صديق
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ديازينون از گسترده ترين سموم ارگانوفسفره است که در کشاورزي استفاده مي شود. بعضي از سموم ارگانوفسفره سبب افزايش توليد راديکال هاي آزاد و تخريب سيستم آنتي اکسيدان بدن مي شوند. هدف اين مطالعه بررسي اثر ديازينون بر سيستم آنتي اکسيدان قلب موش صحرايي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه موش هاي نر نژاد ويستار نگه داري شده در يکي از دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران به صورت تصادفي در چهار گروه ۷ تايي قرار گرفتند. گروه کنترل روغن ذرت را به عنوان حلال ديازينون و ۳ گروه آزمايش ديازينون را در دوزهاي ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن به صورت تزريق داخل صفاقي دريافت کردند. ۲۴ ساعت پس از تزريق حيوانات با اتر بي هوش شدند و بافت قلب جدا شد. بعد از هموژنه کردن بافت قلب، فعاليت آنزيم هاي سوپر اکسيد ديسموتاز(SOD) ، کاتالاز(CAT) ، گلوتاتيونS ترانسفراز (GST) و لاکتات دهيدروژناز (LDH) و نيز ميزان گلوتاتيون (GSH) و مالون دي آلدئيد (MDA) اندازه گيري شد. تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار INSTAT و با آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و آزمون توکي انجام شد.
يافته ها: فعاليت آنزيم هايSOD ،CAT و GST در دوزهاي بالاتر از ۳۰ ميلي گرم بر کيلوگرم ديازينون افزايش داشت، ولي ميزان GSH در مقايسه با گروه کنترل کاهش يافت. افزايش غلظت MDA و فعاليت آنزيم LDH در دوز ۱۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم ديازينون معني دار بود.
نتيجه گيري: ديازينون باعث القا توليد راديکال هاي آزاد و استرس اکسيداتيو وابسته به دوز مي شود. افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و تخليه سطح گلوتاتيون نشان دهنده آسيب اکسيداتيو بافتي و افزايش سطح MDA ناشي از پراکسيداسيون ليپيدهاي غشاي قلب است.