مقاله اثر حاد يک جلسه رکاب زدن فزآينده درمانده ساز توسط دست بر پاسخ سلول هاي NK و T سيستم ايمني دانشجويان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۴۳۶ تا ۴۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر حاد يک جلسه رکاب زدن فزآينده درمانده ساز توسط دست بر پاسخ سلول هاي NK و T سيستم ايمني دانشجويان ورزشکار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم ايمني
مقاله سلول هاي NK
مقاله سلول هاي T
مقاله آزمون فزآينده درمانده ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايي فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: غفوريان بروجردنيا مهري
جناب آقای / سرکار خانم: زادكرمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ورزش منظم يا فعاليت بدني با شدت متوسط سيستم هاي دفاعي بدن را تقويت کرده، در حالي که فعاليت بدني شديد باعث سرکوب سيستم ايمني بدن مي شود. هدف اين پژوهش، بررسي اثر حاد يک جلسه رکاب زدن فزآينده درمانده ساز توسط دست بر پاسخ سلول هاي NK و T سيستم ايمني دانشجويان پسر رشته تربيت بدني بود.
روش بررسي: در اين تحقيق ۲۰ آزمودني مرد با ميانگين سني 22.4±۱٫۸ سال، ميانگين قد ۱۷۴٫۳±۶٫۷ سانتيمتر، ميانگين وزن ۷۱٫۱±۶٫۷ کيلوگرم و بيشينه اکسيژن ۲۲٫۴±۱٫۸ ميلي ليتر / کيلوگرم / دقيقه، به صورت تصادفي به دو گروه تجربي (۱۰ نفر) و کنترل (۱۰ نفر) تقسيم شدند. آزمودني هاي گروه تجربي، يک فعاليت درمانده ساز را توسط کارسنج دستي انجام دادند، در حاليکه آزمودني هاي گروه کنترل در هيچ گونه فعاليت ورزشي شرکت نکردند. نمونه هاي خوني قبل، بلافاصله بعد و دو ساعت بعد از پايان آزمون ورزشي و از طريق وريد بازويي از کليه آزمودني هاي گروه تجربي و کنترل جمع آوري شد و به روش فلوسايتومتري مورد اندازه گيري قرار گرفت. همچنين براي تجزيه و تحليل آماري داده ها، از روش آماري  t مستقل و t همبسته استفاده شد.
نتايج: درصد سلول هاي(NK) CD ۱۶.۵۶  و (T) CD8 بلافاصله بعد از تمرين بطور معني داري افزايش پيدا کردP£۰٫۰۰۱)  و P£۰٫۰۰۵)، از طرفي درصد سلول هاي CD۴ (T) و نسبت سلول هاي CD4 / CD8 کاهش معني داري را نشان داد ( P£۰٫۰۰۱و P£۰٫۰۰۲). علاوه بر اين درصد سلول هايCD16  و CD56 (NK) و تغيير معني داري نکرد ( P£۰٫۲۲۹و P£۰٫۲۵۱).
نتيجه گيري: يک جلسه تمرين شديد توسط دست، هم باعث افزايش و هم کاهش در عملکرد سلول هاي NK و T سيستم ايمني مي گردد، اما اين تغييرات موقتي بوده و به زودي در دوره بازيافت به مقادير قبل از ورزش بر مي گردد.