سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی جمشیدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی
امیر عبداله زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک قائینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
میثم نوری – کارشناس ارشد متالورژی

چکیده:

در این مقاله اثرات جهات مختلف تغذیه سیم جوش (پیشین و پسین) بر خواص ریزساختاری، رقیق شدگی و اندازه منطقه عدم آمیختگی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یک فولاد کربنی با استفاده از اینکونل ۶۲۵ به روش جوشکاری قوس گاز- تنگستن روکش داده شد. بر اساس مشاهدات، انجماد اینکونل ۶۲۵، تشکیل ساختاری دندریتی را به دنبال داشت که با تجمع Ni و Fe در مغز دندریت و Mo، Si و به ویژه Nb در فضای بین دندریتی همراه بود. بر اساس مشاهدات، حالت تغذیه پیشین دارای مقادیر بزرگتری از تجمع عناصر آلیاژی، اندازه منطقه عدم آمیختگی، مقدار رقیق شدگی و همچنین اندازه فاصله بازوهای دندریتی اولیه (DAS) بوده است. تفاوت خواص در دو حالت مختلف تغذیه را می توان به تفاوت در میزان حرارت ورودی و در نتیجه تفاوت سرعت سردشدن روکش مربوط دانست