مقاله اثر حاملگي بر سيستم اعصاب محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۴۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر حاملگي بر سيستم اعصاب محيطي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگي
مقاله سندرم کارپال تونل
مقاله پلي نوروپاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: سالك زماني يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: طاهراقدم علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: گنجه اي فر وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسكويي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نخجواني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: مطالعه اي مقطعي در جهت بررسي وجود تغيرات سيستم عصبي محيطي با لحاظ کردن تغييرات پارامتر هاي نوروفيزيولوژيک و باليني در تعدادي خانم باردار سالم صورت گرفت تا اثرات ادعا شده قبلي بر افزايش بروز سندرم کارپال تونل ويا پلي نوروپاتي بررسي گردد.
روش بررسي: در طول يک سال ۳۰ خانم حامله سالم کلا دوبارمورد مطالعه قرار گرفتند. معاينه حسي اندام فوقاني و تحتاني، تست هاي مربوط به سندرم کارپال تونل و تست هاي الکترودياگنوزتيک شامل مطالعات سنسوري، موتور و امواج F از اعصاب مديان، اولنار، سورال و تيبيال انجام گرديدند و بيماران با هرگونه اختلال در اين اعصاب در اولين بررسي از مطالعه حذف شدند.
نتايج: در طول زمان مطالعه هيچ کدام از افراد دچار شکايت حسي نگرديدند. همچنين پارامتر هاي الکترودياگنوزتيک هم نرمال باقي ماند. تنها پارامتر افزايش يافته، تاخير عصب مديان در تحريک ۱۴ سانتيمتر از الکترود فعال بود که از نظر آماري معني دار بود. (براي سمت راست و چپ P=0.008 و P=0.003 به ترتيب) که آن هم البته در دامنه طبيعي معيارهاي الکترودياگنوزتيک قرار داشت.
نتيجه گيري: از لحاظ باليني و الکترودياگنوزتيک زنان حامله مورد مطالعه، دچار سندرم کارپال تونل ويا پلي نوروپاتي نشدند ولي ميزان تاخير اعصاب محيطي افزايش يافته بود.