مقاله اثر حجم تجارت خارجي بر مهاجرت نيروي كار: مورد ايران و كشورهاي منتخب OECD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۴۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر حجم تجارت خارجي بر مهاجرت نيروي كار: مورد ايران و كشورهاي منتخب OECD
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله مهاجرت نيروي كار
مقاله اشتغال
مقاله نيروي انساني
مقاله كشورهاي عضو OECD
مقاله مدل جاذبه
مقاله اقتصادسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني كريم
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل
جناب آقای / سرکار خانم: هنري نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند افزايشي مهاجرت از کشورهاي در حال توسعه در سالهاي اخير ضرورت مطالعه ارتباط ميان دو پديده مهاجرت و حجم تجارت خارجي را بيش از پيش مشخص مي نمايد. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير حجم تجارت بر سطح مهاجرت نيروي كار ايراني به كشورهاي منتخب OECD در يک بازه زماني (۱۳۸۳-۱۳۷۱) بوده است. بدين لحاظ، از يک مدل جاذبه مهاجرت در برآورد رابطه بين حجم تجارت و مهاجرت نيروي كار ايراني از طريق داده هاي تابلويي استفاده ‌شده است. نتايج تجربي نشان مي‌دهند كه رابطه مكملي بين تجارت و مهاجرت نيروي كار ايراني به كشورهاي OECD وجود دارد؛ به اين معنا كه افزايش حجم تجارت افزايش جريان مهاجرت نيروي كار ايراني را به دنبال دارد. همچنين واگرايي در دستمزدهاي حقيقي بر جريان مهاجرت نيروي كار ايراني به آن كشورها دامن مي زند.