مقاله اثر حذف آبياري در مراحل انتهايي رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر حذف آبياري در مراحل انتهايي رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله آب آبياري
مقاله تحمل خشکي
مقاله عملکرد
مقاله تنش خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيار رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: ميري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تدين محمدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر حذف آبياري در پايان فصل رشد بر عملکرد ارقام گندم و انتخاب بهترين رقم با پتانسيل توليد مطلوب آزمايشي به صورت اسپيليت پلات در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ در مرکز آموزش جهاد کشاورزي فارس (پرديس علي آباد کمين) واقع در شهرستان پاسارگاد اجرا شد. تيمار آب آبياري به عنوان فاکتور اصلي و در سه سطح شامل: آبياري کامل (شاهد)، حذف يک آب آخر آبياري (درمرحله دانه بستن) و حذف دو آب آخر آبياري (در مرحله گل دهي و شيري) و ارقام گندم (بهار، پيشتاز، چمران و شيراز) به عنوان فاکتور فرعي درنظرگرفته شد. نتايج نشان داد که اثر آبياري بر صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک وشاخص برداشت معني دار بود. بطوريکه بين تيمار حذف دو آب آخر آبياري (در مرحله گل دهي) و دو تيمار ديگر تفاوت آماري بسيار معني داري وجود داشت و باعث کاهش عملکرد دانه، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت شد. عملکرد دانه و ساير صفات در سطح آبياري اول (شاهد) نسبت به سطوح آبياري دوم و سوم بيشتر بود. ارقام گندم مورد بررسي از نظر کليه صفات با يکديگر تفاوت آماري معني داري داشته و بيشترين عملکرد دانه، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت و تعداد سنبله در متر مربع مربوط به ارقام پيشتاز و چمران بود. اثر متقابل روش آبياري و ارقام نيز در مورد صفات ذکر شده معني دار بود. در بررسي ميزان مقاومت يا حساسيت ارقام گندم نسبت به تنش خشکي آخر فصل مشخص شد، با حذف يک آب آخر رقم پيشتاز و با حذف دو آب آخر آبياري رقم چمران جزء مقاوم ترين و ارقام شيراز و بهار جزء حساسترين ارقام بودند.