سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاوه جعفری خورشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمد رضائیان – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مجتبی زاهدی فر – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سید احمد میرهادی – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

اکوسیستم میکروبی شکمبه عمدتاً شامل باکتریها ، تک یاخته ها و قارچ هاست که نقش مهمی در فرآیند تخمیر در شکمبه ایفا می کنند . هدف از انجام این تحقیق تعیین سهم تک یاخته ها در میزان سنتز پروتئین میکروبی شکمبه بود . در این آزمایش از ۴ رأس گوسفند نر نژاد شال و ۴ رأس بز فیستول گذاری شده در شکمبه در قالب طرح آماری مربع لاتین استفاده شد و اثر چهار نوع جیره ۴۰ و ۶۰ درصد کنسانتره ) در دو مرحله ، غذایی (شامل جیره تمام علوفه ای و جیره های حاوی ۲۰ حضور و عدم حضور تک یاخته ها در شکمبه مورد بررسی قرار گرفت . حذف تک یاخته ها از شکمبه با استفاده از روش شستشو و تخلیه صورت گرفت . در این تحقیق برای برآورد میزان سنتز پروتئین میکروبی از روش پیشنهاد شده توسط چن ( ۱۹۹۲ ) است فاده شد . اساس این روش اندازه گیری میزان دفع مشتقات پورینی (شامل اسید اوریک ، آلا نتوئین ، گزانتین و هیپوگزانتین ) می باشد . نتایج حاصل از آزمایش نشان داد با حذف تک یاخته ها از شکمبه گوسفند بر میزان سنتز پروتئین میکروبی سنتز شده (۱۱/۱۸ در مقابل ۷/۷۳ گرم در روز)افزوده شده و اختلاف آماری معنی داری بین این دو حالت وجود دارد . در شکمبه بز در حالت عدم حضور تک یاخته ها در مقایسه با حضور تک یاخته ها بر میزان پروتئین میکروبی سنتز شده (۷/۸۲ در مقابل ۶/۰۵ گرم در روز ) بالاتر بوده و بین این دو حالت اختلاف آماری معنی داری (۰/۰۵>P) وجود داشت.