مقاله اثر حذف سوبسيدهاي بخش کشاورزي و صنايع وابسته بر خانوارها و متغيرهاي اقتصادي: تحليلي در چارچوب الگوي تعادل عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر حذف سوبسيدهاي بخش کشاورزي و صنايع وابسته بر خانوارها و متغيرهاي اقتصادي: تحليلي در چارچوب الگوي تعادل عمومي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوبسيد
مقاله کشاورزي
مقاله بخش هاي وابسته به کشاورزي
مقاله خانوارها
مقاله الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانبخت عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، اثر حذف سوبسيدهاي بخش کشاورزي و صنايع وابسته به آن بر خانوارها و متغيرهاي اقتصادي ايران بررسي شده است. براي اين منظور، يک الگوهاي تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE) تدوين و اطلاعات مربوط به آخرين جدول داده-ستانده در سال ۱۳۸۰ و حساب هاي ملي ايران در همين سال در قالب ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان پايه آماري بکار گرفته شده است. نتايج حاصل از شبيه سازيهاي انجام شده، نشان مي دهد که تاثير حذف اين سوبسيدها بر خانوارهاي شهري بيشتر از خانوارهاي روستايي است، به طوريکه درآمد و مخارج خانوارهاي شهري بيش از روستايي کاهش مي يابد و بدين ترتيب، منجر به کاهش نابرابريهاي اقتصادي مي شود. با حذف سوبسيدها، هزينه هاي توليد و در نتيجه قيمت تمام شده کالاها و خدمات توليدي افزايش مي يابد که ضمن افزايش تورم، کاهش اشتغال را نيز همراه دارد. از طرف ديگر، اجراي اين سياست به افزايش پس انداز خانوارهاي شهري و دولت منجر مي شود که به نوبه خود باعث ايجاد فرصتهاي سرمايه گذاري در اقتصاد مي گردد. بررسي نتايج مطالعه نشان مي دهد که تاثيرات منفي حذف سوبسيدهاي بخش کشاورزي و صنايع وابسته چندان قابل ملاحظه نيست، بطوريکه اجراي آن، مشکل عمده اي را در اقتصاد ايجاد نمي کند و در نتيجه، اجراي اين سياست توصيه مي شود.