سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر هوشنگ رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شهرکرد ، دانشکده فنی و مهندسی
بهزاد قاسمی – استادیار – دانشگاه شهرکرد ، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

جریان جابه جایی توأم آزاد و اجباری در یک کانال عمودی به کمک حل عددی معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی مطالعـه شـده اسـت . کانـالی دو بعدی با دیواره های عایق در نظر می گیریم . جریان سیال بطور یکنواخـت با سرعت vi و دمای ثابت Tc وارد کانال می شود . دو استوانه بـا مقطـع مربع مستطیل و دمای ثابت Th بر روی خط مرکزی کانال قرار گرفته اند . با تغییر عدد ریچاردسون و با ثابت در نظر گرفتن شدت جریـان ورودی در قالب عدد رینولدز ، اثر تغییر فاصله موانع از یکدیگر و همچنـین اثـ ر تغییـر ابعاد م وانع نسبت به هم بر روی پارامترهای میـدان جریـان و نـرخ انتقـال حرارت از موانع مطالعه خواهد شد . نتایج عموماً نشان دهنده افزایش نـرخ انتقال حرارت از موانع با افزایش فاصله آنها از یکدیگر می باشـد . همچنـین به ازای فاصله ثابت موانع از یکدیگر ، با افزایش پهنای مانع اول نرخ انتقـال حرارت از مانع دوم کاهش می یابد . از طرفی نیز در اعداد ریچاردسون کـم، مانع اول پهن تر و در اعداد ریچاردسون بالا، مانع اول باریکتر نـرخ انتقـال حرارت بهتری را نشان می دهند .