مقاله اثر حفاظتي اسيدفوليک بر ناهنجاري هاي ناشي از کاربامازپين در جنين موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظتي اسيدفوليک بر ناهنجاري هاي ناشي از کاربامازپين در جنين موش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربامازپين
مقاله ناهنجاري هاي جنيني
مقاله اسيد فوليک
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معلم سيدعادل
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: تكجو تكتم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کاربامازپين يکي از داروهاي ضدصرع است که مصرف آن در طي بارداري باعث ايجاد ناهنجاري هايي نظير نقايص لوله عصبي و قلبي، ناهنجاري هاي اسکلتي و نقايص جمجمه اي- صورتي مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين اثر حفاظتي اسيدفوليک بر ناهنجاري هاي ناشي از کاربامازپين در جنين موش انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۶۰ سر موش ماده نژاد Balb/c به چهار گروه تجربي و دو گروه کنترل تقسيم شدند. گروه هاي تجربي ۱ و ۲ داروي کاربامازپين را به ترتيب به ميزان ۳۰ و ۶۰ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن در روز و به صورت تزريق درون صفاقي، گروه هاي تجربي ۳ و ۴ همين دوز از دارو را به صورت داخل صفاقي به همراه ۳ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن اسيدفوليک در روز به صورت گاواژ و گروه هاي کنترل ۱ و ۲ نرمال سالين و تويين ۲۰ در نرمال سالين را به صورت تزريق درون صفاقي دريافت کردند. همه تزريق ها از روز ششم لغايت روز پانزدهم دوره بارداري و گاواژ ويتامين از ده روز قبل از جفت گيري آغاز و پس از آن از روز صفر لغايت روز پانزدهم بارداري صورت گرفت. در روز هجدهم بارداري جنين ها از رحم خارج شدند و پس از توزين و اندازه گيري مورد مشاهده ماکروسکوپي قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار آماري SPSS-11.5 و آزمون هاي کاي اسکوئر و ANOVA مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
يافته ها: در گروه هاي تجربي  1و ۲ مصرف کننده کاربامازپين علاوه بر کاهش وزن و قد ناهنجاري چشمي، اختلال در اندام ها، کوچکي فک ﭘايين و باز بودن دهان، اختلال درستون مهره ها عمدتا به صورت اسکوليوزيس و نقايص لوله عصبي به شکل اگزنسفالي مشاهده شد. مصرف اسيدفوليک باعث کاهش ناهنجاري هاي چشمي، صورتي، اندام و ستون مهره ها در گروه تجربي ۳ و کاهش ناهنجاري هاي ستون مهره ها و اندام در گروه تجربي ۴ گرديد. اين کاهش از نظر آماري معني دار بود.(p<0.05)  مصرف اسيدفوليک در گروه هاي تجربي ۳ و ۴ تاثيري بر ميانگين وزن بدن و طول سري دمي جنين ها نداشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که مصرف اسيد فوليک به ميزان ۳ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن، باعث کاهش ناهنجاري هاي جنيني ناشي از کاربامازپين در جنين هاي موش نژاد Balb/c مي گردد.