مقاله اثر حفاظتي رمي فنتانيل بر ميوکارد در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق کرونر با استفاده از پمپ قلبي- ريوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظتي رمي فنتانيل بر ميوکارد در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق کرونر با استفاده از پمپ قلبي- ريوي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظت قلبي ناشي از ايسکمي
مقاله رمي فنتانيل
مقاله جراحي پيوند عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معين وزيري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري الهه
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي پور حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: محافظت قلبي ناشي از ايسکمي يک پروسه فيزيولوژيک قوي است که طي آن ايسکمي هاي گذراي قبلي مي توانند بافت قلبي را از يک صدمه ايسکميک غير قابل برگشت محافظت کنند. تعدادي از داروها از جمله داروهاي مورد استفاده در بيهوشي مي توانند اثري مشابه اين فرآيند داشته باشند که يکي از اين داروها رمي فنتانيل است. اين مطالعه با هدف بررسي اثر حفاظتي رمي فنتانيل روي قلب در بيماران کانديداي جراحي پيوند عروق کرونر انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي در سال ۱۳۸۹ روي ۵۴ بيمار کانديداي جراحي پيوند عروق کرونر انجام شد. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند که در يک گروه از رمي فنتانيل و در گروه کنترل از نرمال سالين استفاده شد. سپس ۵ نمونه خون از هر بيمار در زمان هاي قبل از اينداکشن و ۲، ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت بعد از آزادکردن کراس کلامپ آئورت گرفته شد و ميزان تروپونين I اندازه گيري شد و طول مدت اقامت بيماران در ICU و بيمارستان و ميزان نياز به آينوتروپ بعد از عمل در هر گروه مشخص شد. داده ها با آزمون هاي آماري استنباطي دقيق فيشر، مجذور کاي، T مستقل و اندازه گيري هاي مکرر با نرم افزار SPSS 14 انجام شد.
يافته ها: ميزان تروپونين I، طول مدت اقامت بيماران در  ICUو بيمارستان و ميزان نياز به اينوتروپ در دو گروه تفاوت معني دار آماري با يکديگر نداشت.
نتيجه گيري: در اين مطالعه اثر محافظتي رمي فنتانيل روي قلب اثبات نشد و براي رسيدن به نتايج قطعي تر نياز به مطالعات بيشتر با تعداد بيشتري بيمار است.