مقاله اثر حفاظتي سيمواستاتين در آسيب ناشي از ايسكمي – رپرفيوژن كليه و نقش كانال هاي پتاسيمي حساس به آدنوزين تري فسفات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظتي سيمواستاتين در آسيب ناشي از ايسكمي – رپرفيوژن كليه و نقش كانال هاي پتاسيمي حساس به آدنوزين تري فسفات
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايسکمي – رپرفيوژن
مقاله کانالهاي KATP
مقاله سيمواستاتين
مقاله کليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالب ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همايون فر همايون
جناب آقای / سرکار خانم: نوري سماق جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلال عملكرد كليه به دنبال آسيب ناشي از ايسكمي – رپرفيوژن، مشكل شايعي در جراحيهاي عروق كليه يا در پيوند كليه مي باشد. مداركي وجود دارد كه استاتين ها كه مهار كننده HMG-COA ردوكتاز هستند، اثرات حفاظتي براي كليه در مقابل آسيب ايسكمي – رپرفيوژن دارند اما مكانيسم دقيق اثر محافظتي استاتين ها درست شناخته نشده است. در اين مطالعه آزمايش شد چطور سيمواستاتين آسيب ايسكمي رپرفيوژن كليه را كاهش مي دهد. به علاوه ما با استفاده از گلي بن كلاميد كه آنتاگونيست اختصاصي كانالهاي پتاسيمي مي باشد، تحقيق كرديم كه چگونه اثر محافظتي سيمواستاتين ناشي از فعاليت كانالهاي پتاسيمي حساس به آدنوزين تري فسفات مي باشد.
روش كار: در مطالعه تجربي موش هاي صحرايي بالغ نر نژاد ويستار با وزن ۲۰۰-۱۵۰ گرم بعد از برداشتن كليه راست در همه نمونه ها بصورت اتفاقي به ۵ گروه ۷تايي تقسيم شدند. گروه شاهد جراحي، گروه ايسكمي – رپرفيوژن (I/R)، گروهي كه قبل از I/R با سيمواستاتين به مقدار ۲۰mg/kg در هر روز به مدت سه روزتوسط گاواژ درمان شدند، گروهي كه قبل از I/R گلي بن كلاميد دريافت كردند و گروه سيمواستاتين + گلي بن كلاميدI/R+. ايسكمي – رپرفيوژن با بستن شريان كليه چپ به مدت ۴۵ دقيقه و خونرساني مجدد به مدت ۲ ساعت انجام شد. مقايسه آماري با استفاده از تستهاي One Way ANOVA، Mann-Whitney Test و Tukey مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در گروه I/R ميزان اوره و كراتينين سرم به عنوان شاخصهاي آسيب سلولهاي كليوي نسبت به گروه شاهد جراحي افزايش معني دار نشان داد در صورتيكه درمان با سيمواستاتين بصورت معني دار اين شاخصها را كاهش داد و همچنين سيمواستاتين آسيب بافتي را هم نسبت به گروه ايسكمي رپرفيوژن كاهش داد (P-value <0.05). اين اثرات حفاظتي سيمواستاتين توسط گلي بن كلاميد به عنوان مهار كننده كانالهاي KATP كاهش نشان داد (P-value <0. 01).
نتيجه گيري: سيمواستاتين مهار كننده HMG-COA ردوكتاز اثر محافظتي براي كليه در مقابل آسيب ايسكمي رپرفيوژن دارد كه اين اثر وابسته به خواص كاهنده چربي اين ماده نمي باشد. اين اثر محافظتي از طريق كانالهاي پتاسيمي حساس به آدنوزين تري فسفات صورت مي گيرد و گلي بن كلاميد به عنوان مهار كننده اين كانالها اثرات مفيد سيمواستاتين را كاهش مي دهد.