مقاله اثر حفاظتي عصاره آبي ماريتيغال در مدل بيماري پارکينسون القا شده توسط ۶-هيدروکسي دوپامين در موش صحرايي نر: ارزيابي رفتاري، بيوشيميايي و بافت شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۵۹ تا ۴۶۵ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظتي عصاره آبي ماريتيغال در مدل بيماري پارکينسون القا شده توسط ۶-هيدروکسي دوپامين در موش صحرايي نر: ارزيابي رفتاري، بيوشيميايي و بافت شناسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماريتيغال
مقاله ماريتيغال
مقاله بيماري پارکينسون
مقاله ۶-هيدروکسي دوپامين
مقاله آپومورفين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ نژادمجرد توران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مفاخري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري پارکينسون يک اختلال نوروپاتولوژيک شايع است که به علت دژنراسيون نورون هاي دوپامينرژيک بخش متراکم جسم سياه ايجاد مي شود. با توجه به خاصيت حفاظتي گياه ماريتيغال، هدف بررسي حاضر بررسي اثر عصاره آبي اين گياه در مدل تجربي بيماري پارکينسون بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحقيقاتي از نوع تجربي، موش هاي صحرايي(n=40)  به طور تصادفي به چهار گروه کنترل، کنترل تحت تيمار با عصاره، ضايعه ديده و ضايعه ديده تحت درمان با عصاره تقسيم شدند. در اين بررسي، مدل اوليه بيماري پارکينسون توسط تزريق ۱۲٫۵ ميکروگرم ۶-هيدروکسي دوپامين به داخل استرياتوم طرف چپ ايجاد گرديد. دو گروه کنترل و ضايعه ديده تحت درمان، از يک هفته قبل از انجام عمل جراحي استريوتاکسيک، روزانه ۲۰۰ ميلي گرم به ازاي کيلوگرم وزن بدن عصاره آبي گياه ماريتيغال (Silybum marianum) را به روش داخل صفاقي دريافت کردند. دو هفته پس از جراحي، رفتار چرخشي به دنبال تزريق آپومورفين در طي يک ساعت و تعداد نورون هاي بخش متراکم جسم سياه مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: دو هفته بعد از جراحي در گروه ضايعه ديده، آپومورفين موجب بروز رفتار چرخشي به سمت مقابل ناحيه آسيب ديده شد (P<0.0001) و تعداد نورون هاي بخش متراکم جسم سياه سمت چپ کاهش معني داري در مقايسه با گروه کنترل يافت (P<0.05). تجويز عصاره آبي گياه ماريتيغال به گروه ضايعه ديده موجب کاهش تعداد چرخش هاي القا شده به وسيله آپومورفين شد(P<0.05)  و کاهش نورون هاي بخش متراکم جسم سياه را در اين گروه تخفيف داد(P<0.05) . از طرف ديگر، تيمار گروه کنترل با عصاره تاثير معني داري بر تعداد چرخش هاي القا شده به وسيله آپومورفين و نورون هاي بخش متراکم جسم سياه نگذاشت.
نتيجه گيري: تجويز داخل صفاقي عصاره آبي گياه ماريتيغال داراي اثر حفاظتي در برابر توکسيسيتي ۶-هيدروکسي دوپامين در مدل تجربي بيماري پارکينسون است.