مقاله اثر حفاظتي عصاره الکلي ريزوم گياه Curcuma longa بر دژنراسيون سلول هاي نوروگليا نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رت هاي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظتي عصاره الکلي ريزوم گياه Curcuma longa بر دژنراسيون سلول هاي نوروگليا نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رت هاي ديابتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله کمپرسيون
مقاله کورکومين
مقاله نخاع
مقاله زرد چوبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خياط زاده جينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلول هاي نوروگليا به منزله بافت پشتيبان عصبي عمل مي کند و شامل نوروگلياي مرکزي و محيطي است. ضايعات عصبي محيطي به صورت رتروگرايد سبب دژنراسيون مرکزي در نخاع مي شود و به دنبال کاهش تعداد نورون ها، سلول هاي نوروگليا نيز به علت نرسيدن فاکتورهاي حياتي کاهش مي يابد. هدف از اين تحقيق بررسي اثرات حفاظتي عصاره الکلي ريزوم گياه زردچوبه بر دژنراسيون سلول هاي نوروگلياي شاخ قدامي نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رتهاي ديابتيک مي باشد. در اين تحقيق تجربي آزمايشگاهي ۳۰ رت نر نژاد ويستار در گروه هاي کنترل، کمپرسيون،ديابت + کمپرسيون،ديابت + کمپرسيون + تزريق عصاره الکلي Curcuma longa با دوز ۲۵ mg/kg و ديابت + کمپرسيون + تزريق عصاره الکلي Curcuma longa با دوز ۵۰ mg/kg تقسيم شدند. از ريزوم گياه Curcuma longa عصاره الکلي به روش سوکسله تهيه و براي القاي ديابت در حيوانات از تزريق استرپتوزوتوسين با دوز mg/kg 55 (به طريقه داخل صفاقي) استفاده شد. پس از يک ماه کنترل قند خون نمونه هاي با قند خون mg/dl 200 به بالا انتخاب و سپس براي ايجاد کمپرسيون حيوان با محلول رامپون۶ mg/kg و کتامين ۶۰ mg/kg بيهوش شده عصب سياتيک در محل ران آشکار شده و با قيچي قفل دار، قفل دوم براي ۳۰ ثانيه تحت فشار قرار داده مي شود. در گروه هاي تيمار با عصاره، عصاره گياه در ۳ نوبت در طي (۲۸ روز) به طريقه داخل صفاقي تزريق مي شود سپس با انجام متد پرفيوژن از نخاع ناحيه کمري نمونه برداري شده و پس از فيکساسيون و طي مراحل پاساژ بافت، برش هاي ۷ ميکروني سريال با رنگ آميزي آبي تولوئيدين و اريتروزين رنگ آميزي شده و به طريقه دايسکتور دانسيته سلول هاي نوروگلياي نخاع محاسبه شد و توسط تست هاي آماري ANOVA و t-test اطلاعات گروه هاي مختلف آناليز شد. آناليز داده ها کاهش معني داري در تعداد سلول هاي نوروگليا در شاخ قدامي سمت چپ گروه کمپرسيون در مقايسه با گروه کنترل و نيز کاهش معني دار سلول هاي نوروگليا در گروه ديابت + کمپرسيون نسبت به گروه کمپرسيون را نشان داد (P<0.001). مقايسه دانسيته نوروني دو گروه تيمار با دوزmg/kg ۵۰ و mg/kg ۲۵ با گروه (ديابت + کمپرسيون) نيز افزايش معني داري را بين گروه هاي با تزريق عصاره نسبت به گروه (ديابت + کمپرسيون) نمايش مي دهد.