مقاله اثر حفاظتي كدو (.Cucurbita pepo L) بر آسيب كبدي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظتي كدو (.Cucurbita pepo L) بر آسيب كبدي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوکسان منوهيدرات
مقاله ديابت
مقاله كدو
مقاله كبد
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقيان سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي نيا آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت يك ناهنجاري متابوليكي است كه با هيپرگليسمي ناشي از نقص در ترشح و عمل انسولين و يا هر دو مشخص مي گردد. كدو در طب سنتي ايران براي درمان ديابت توصيه شده است. در اين مطالعه اثر پودر كدو بر فعاليت آنزيم هاي كبدي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه مداخله اي ۲۸ سر موش صحرايي نر بطور تصادفي به چهار گروه كنترل غيرديابتي، كنترل ديابتي، ديابتي تيمار شده با۱g/kg  پودر كدو و ديابتي تيمار شده با ۲g/kg پودر كدو تقسيم شدند. القا ديابت در رات ها با تزريق درون صفاقي آلوکسان منوهيدرات انجام شد. تيمار حيوانات به مدت ۴ هفته و به صورت گاواژ انجام گرفت. پس از اتمام مدت آزمايش خون گيري به عمل آمد و ميزان آنزيم هاي کبدي (ALT, AST, ALP) بررسي گرديد. از بافت هاي كبد همه گروه ها نيز مقاطعي تهيه و مورد بررسي بافت شناسي قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون آناليز واريانس يک راهه تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج حاكي از افزايش معني دار آنزيم هاي كبدي (ALT, AST, ALP) در موش هاي صحرايي ديابتي نسبت به ساير گروه ها بود و تيمار با پودر كدو در موش هاي صحرايي ديابتي شده موجب كاهش معني داري در سطح آنزيم هاي فوق در مقايسه با گروه كنترل ديابتي گرديد (۰۵/۰>P). بررسي بافت شناسي بر روي نمونه هاي بافتي كبد و مصرف كدو باعث كاهش درجه التهاب كبد در گروه ديابتي گرديد.
نتيجه گيري: اين گياه به دليل مهار آسيب كبدي ناشي از ديابت، مي تواند در افراد ديابتي مورد استفاده قرار گيرد.