مقاله اثر حفاظتي مصرف خوراكي پودر زردچوبه بر آسيب پيش رس کبدي در موشهاي صحرايي ديابتي شده باآلوكسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۱۹۰ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظتي مصرف خوراكي پودر زردچوبه بر آسيب پيش رس کبدي در موشهاي صحرايي ديابتي شده باآلوكسان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردچوبه
مقاله ديابت
مقاله آسيب کبدي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمواوغلي تبريزي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يكي از عوارض ديابت شيرين آسيب كبدي است. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثر حفاظتي پودر زردچوبه خوراکي بر آسيب پيش رس کبدي در موشهاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان ميباشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي ۸۰ سر موش صحرايي نر ويستار به طور تصادفي در ۴ گروه شامل سالم شاهد، سالم تيمار شده با زردچوبه، ديابتي و ديابتي تيمار شده با زردچوبه توزيع گرديدند. به رژيم غذايي موشهاي گروههاي تيمار با زردچوبه، پودر زردچوبه به ميزان ۲ درصد افزوده شد. در پايان دوره آزمايش، فاكتورهاي بيوشيميايي شاخص عملكرد كبد در خون شامل آنزيمهاي آلانين آمينوترانسفراز، آسپارتات آمينوترانسفراز و آلكالين فسفاتاز و آلبومين، پروتئين تام و بيليروبين تام و همچنين ماحصل پراكسيداسيون ليپيدي (مالونديآلدئيد)، فعاليت سوپراكسيد دسموتاز، كاتالاز، گلوتاتيون پراكسيداز و گلوتاتيون ردوكتاز در هموژنات بافت كبد مورد سنجش قرار گرفت.
نتايج: در موشهاي ديابتي شده با آلوكسان، پودر زردچوبه به طور معني داري ميزان آنزيمهاي شاخص آسيب كبد و بيلي روبين تام را كاهش و سطوح آلبومين و پروتئين تام سرم را افزايش داد. همچنين، پودر زردچوبه به طور معني داري ميزان پراكسيداسيون ليپيدي را در موشهاي ديابتي كاهش و سطوح آنزيم هاي آنتي اكسيدان را در آنها افزايش داد. نتايج هيستوپاتولوژي نيز با يافته هاي بيوشيميايي در توافق بودند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد پودر گياه زردچوبه مانع از بروز آسيب زود هنگام كبد در موشهاي صحرايي ديابتي مي گردد. بنابراين، مصرف پودر زردچوبه ميتواند پس از انجام كارآزمايي هاي شاهد دار اتفاقي، در پيشگيري از آسب پيش رس ديابتي توصيه گردد.