مقاله اثر حفاظتي گوانوزين در مقابل اثر سمي ديازينون بر آستانه تحريك الكتريكي آميگدال و اكتساب كيندلينگ در موش هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظتي گوانوزين در مقابل اثر سمي ديازينون بر آستانه تحريك الكتريكي آميگدال و اكتساب كيندلينگ در موش هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديازينون
مقاله کيندلينگ
مقاله آميگدال
مقاله گوانوزين
مقاله تحريک الکتريکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکيلي فرد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: با توجه به اثر صرع زايي ديازينون و مصرف وسيع آن، پيشگيري و مقابله با اين آثار اجتناب ناپذير است. اين مطالعه با هدف بررسي اثر حفاظتي گوانوزين در مقابل اثر سمي ديازينون بر آستانه تحريك الكتريكي و اكتساب كيندلينگ كامل در موش هاي صحرايي نر انجام شد.
روش ها: ابتدا موش هاي صحرايي نر از نژاد ويستار (۳۵۰-۲۵۰ گرم) تحت استرئوتاكسي قرار گرفتند و يك الكترود سه قطبي در قاعده جانبي آميگدال و دو الكترود تك قطبي در سطح جمجمه آنها نصب شد. پس از بهبود، به مدت ۱۰ روز، آستانه تحريك الكتريكي تعيين گرديد. سپس حيوانات به طور روزانه روغن زيتون (گروه كنترل)، گوانوزين خوراكي (۰٫۵mg/kg)، ديازينون (۳۰mg/kg) يا هر دو را دريافت نمودند. به طور روزانه، آستانه تحريك، ميزان تخليه هاي متعاقب (ADD) و تعداد تحريكات لازم براي نيل به كيندلينگ كامل ثبت شد.
يافته ها: آستانه تحريك الكتريكي نسبت به گروه كنترل به طور معني داري پس از ۳۰ دقيقه توسط ديازينون كاهش و با گوانوزين افزايش يافت. پيش درماني با گوانوزين تا حدودي و نيز پس درماني، كاهش آستانه تحريك ناشي از ديازينون را به طور كامل مهار نمود. ديازينون سبب افزايش معني دار ADD ثبت شده روزانه و نيز ADD تجمعي شد و درمان قبل يا بعد با گوانوزين، آن را مهار كرد. همچنين، تعداد تحريكات لازم براي نيل به كيندلينگ كامل توسط ديازينون كاهش يافت كه گوانوزين نه تنها سبب مهار آن شد، بلكه خود به تنهايي نيز آن را افزايش داد.
نتيجه گيري: احتمالا گوانوزين به تنهايي نيز اثر ضدصرع دارد و مي تواند اثر محافظتي مناسبي در مقابل آثار تشنج زاي ديازينون ايجاد نمايد.