مقاله اثر حلال و پراکسيد هيدروژن بر فوتوليز روغن هاي PCB به منظور کاهش مواجهه شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۹۰ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: اثر حلال و پراکسيد هيدروژن بر فوتوليز روغن هاي PCB به منظور کاهش مواجهه شغلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن آسکارل
مقاله ترکيبات PCB
مقاله فوتوليز
مقاله حلال
مقاله تجزيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصيليان مهابادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نيا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي جعفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين علي
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي الميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: به دليل نگراني هاي ناشي از اثرات ناخوشايند PCB بر محيط زيست، توليد، استفاده و واردات آن در برخي کشورها ممنوع شده است. اين ترکيبات بسته به راه ورود، سن، جنس، غلظت و سطح مواجهه، اثرات سو بهداشتي به جا مي گذارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسي نقش حلال و پراکسيد هيدروژن در تجزيه روغن هاي آسکارل با استفاده از فرايند فوتوليز به منظور کاهش مواجهه کارگران است.
روش ها: راکتور فوتوشيميايي بشر ۵۰۰ ميلي ليتري با لامپ کم فشار اشعه UV-C با طول موج ۲۵۴ نانومتر بود. لامپ در داخل بشر به شکل غوطه ور قرار گرفت. pH نمونه ها و دما به طور مداوم پايش شد. آزمايش ها به صورت سه بار تکرار گرديد. روغن هاي آسکارل با استفاده از دستگاه GC/ECD مورد تجزيه قرار گرفت. از نرم افزار SPSS 13.0 براي تجزيه و تحليل آماري استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين حذف برحسب عدم استفاده و بکارگيري از H2O2 به ميزان ۱۰ و۲۰ درصد از حجم کل محلول به ترتيب ۴۱، ۷۵ و ۹۴ درصد بود. ميانگين حذف بر حسب نسبت حلال مورد استفاده به روغن آسکارل، به ميزان ۱:۱، ۱:۲ و ۱:۳ به ترتيب ۶۱، ۷۵ و ۹۴ درصد بود.
نتيجه گيري: با افزايش مقدار ايزواکتان، ميزان حلاليت و اهداي الکترون افزايش يافت، لذا موجب افزايش بيشتر کلرزدايي مولکول PCB گرديد. ميزان تجزيه PCB با افزايش غلظت H2O2 افزايش يافت. فوتوليز در حضور حلال و اکسيدکننده قوي روي ترکيبات PCB منجر به کاهش ميزان PCB در روغن مي شود.