مقاله اثر حلقه برداري، تنك ميوه، اوره، سولفات روي و ساكاروز بر ماندگاري جوانه هاي گل پسته رقم “اوحدي” که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر حلقه برداري، تنك ميوه، اوره، سولفات روي و ساكاروز بر ماندگاري جوانه هاي گل پسته رقم “اوحدي”
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سال آوري
مقاله ريزش جوانه
مقاله حلقه برداري
مقاله پسته
مقاله محلول پاشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: لساني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جوان شاه امان اله
جناب آقای / سرکار خانم: حكم آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر حلقه برداري، تنك ميوه، اوره، ساكاروز و روي بر ماندگاري جوانه هاي گل پسته آزمايشي با ۱۲ تيمار شامل حلقه برداري، تنك ميوه، اوره  0.5)درصد(، ساكاروز (۳ و ۵ درصد( و تركيب هر دو با اوره، سولفات روي ۰٫۰۵) درصد و ۰٫۱ درصد روي خالص( و تركيب هر دو با اوره در ۳ تكرار و طي دو مرحله در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به اجرا در آمد. تيمارها در دو مرحله رشد سريع اندوسپرم و هضم اندوسپرم و شروع تشكيل لپه هاي بذر اعمال شدند. بر اساس نتايج به دست آمده دراين پژوهش تيمارهاي مذكور باعث كاهش درصد ريزش جوانه گل و افزايش وزن خشك آن شدند. كمترين مقدار ريزش و بيشترين وزن خشك جوانه گل مربوط به تيمار حلقه برداري بود. همه تيمارها به جز روي ۰٫۰۵ درصد و ساكاروز ۳ درصد سبب كاهش معني دار ريزش جوانه ها شدند. همچنين اختلاف وزن خشك جوانه هاي گل كليه تيمارها با شاهد معني دار بود. بررسي روند ماندگاري جوانه هاي گل نيز نشان داد كه بيشترين ميزان و سرعت ريزش جوانه هاي گل در فاصله بين ۱۵ تير تا ۱۵ مردادماه مي باشد كه نقش تيمارها كاهش سرعت و مقدار ريزش در اين فاصله بود. بين مراحل مختلف تيمار از نظر آماري تفاوت معني داري وجود نداشت.