سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فرهادی – اصفهان، مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

حاصلخیزی خاک یکی از فاکتورهای اساسی درمقوله تولید می باشد. کشاورزان سعی دارند در عین حالیکه اراضی از حاصلخیزی مناسبی برخوردار باشد از واحد سطح حداکثر بهره برداری را بنمایند. اما مشکلی که برای اراضی زراعی بخصوص در محصولات وجینی و سبزی و صیفی رخ نموده است مسئله استفده از شن و ماسه می باشد که بسیاری از این اراضی را از حیز انتفاع خارج نموده است،به منظور جایگزین نمودن روشی برای کاهش یا عدم مصرف شن و بهبودحاصلخیزی خاک خاکپوش های پلی اتیلن در بستر کاشت استفاده گردید. ازمایشی جداگانه در سالهای ۸۰-۱۳۷۹ بر روی محصول گرمک با پوشش خاک در سه سطح (خاکپوش پلی اتیلن شفاف، مشکی وبدون خاکپوش (شاهد)) اجراشد. نتایج نشان داد که خاکپوش های پلاستیکی اثر معنی داری بر عملکرد، زودرسی، حفظ رسوبت خاک و کنترل علفهای هز دارند. بهترین تیمار در کنترل علفهای هرز و حفظ رسوبت خاک خاکپوش پلی اتیلن مشکی بود در حالیکه خاکپوش پلی اتیلن شفاف بیشترین تاثیر در عملکرد و زودرسی محصول داشته است. هزینه مصرف شن با هزینه کاربرد پلاستیک یکسان است در حالیکه پس از پایان دوره برداشت پلاستیک از سطح مزرعه قابل جمع اوری است. مهمترین ویژگی کاربرد خاکپوش های پلی اتیلن دارا بودن توجیه اقتصادی در شرایط خشکسالی طی سالهای اخیر می باشد.