مقاله اثر خصوصيات کيفي مرتبط با محتواي اطلاعات بر کيفيت سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۲۰ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر خصوصيات کيفي مرتبط با محتواي اطلاعات بر کيفيت سود
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
مقاله نسبت Q توبين
مقاله ارزش بازار سرمايه شركت
مقاله ميانگين موزون هزينه سرمايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستگير محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثر خصوصيات کيفي مرتبط با محتواي اطلاعات (به عنوان يکي از معيارهاي ارزيابي کيفيت سود از نظر مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران) بر کيفيت سود حسابداري بررسي مي شود. هدف از اين مقاله تعيين اين موضوع است که آيا ساختار سود با کيفيت مطرح شده بر اساس ويژگي هاي کيفي اطلاعات (مربوط بودن و قابل اتکا بودن) منجر به اتخاذ تصميمات مفيد مي شود يا خير، براي اين منظور از اطلاعات ۱۰۷ شرکت در طي سال هاي ۷۳ تا ۸۵ (۵ دوره ۷ ساله) و روش مبتني بر ارتباط ارزشي استفاده مي گردد تا با استفاده از رگرسيون قيمت روي سود و مقايسه ضريب واکنش سود (ERC) و R2 حاصل شده از اين رگرسيون به بررسي فرضيه هاي تحقيق بپردازيم. در اين تحقيق از تحليل عاملي جهت طبقه بندي شرکت هاي نمونه آماري به شرکت هاي با کيفيت و بي کيفيت استفاده مي شود. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که معمولا  ERCو R2 ناشي از رگرسيون قيمت و سود با افزايش کيفيت سود که منجر به اتخاذ تصميمات مفيد مي شود، افزايش مي يابد که اين يافته ها با مفاهيم مطرح شده در چارچوب مفهومي مبني بر اين که ويژگي هاي کيفي اطلاعات، اطلاعات مربوط به سود را براي تصميم گيري مفيد مي سازد نيز مطابقت دارد. اما در رابطه با ارجحيت نسبي سرمايه گذاران نسبت به مربوط بودن و قابل اتکا بودن، ERC و R2 ناشي از رگرسيون هاي انجام شده روند منظمي را در چند دوره مورد بررسي طي نمي کنند به همين دليل نمي توان در رابطه با ارجحيت نسبي سرمايه گذاران نسبت به بعد مربوط بودن و قابل اتکا بودن قضاوت صحيحي داشت.