سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین نادری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
رویا هدایتی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دان
هادی درودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دان

چکیده:

در میان خصوصیات خاک ماده آلی خاک مهمترین مؤلفه اکوسیستم های خاکی است و هر تغییر در فراوانی و ترکیب آن اثرات اساسی روی تعداد زیادی از فرایندهایی که در هر سیستم رخ می دهد، دارد برآورد ذخیره کربن خاک در مقیاس منطقه ای، . ملی و جهانی بیشترین اهمیت را در ارزیابی تغییرات چرخه کربن دارد اکوسیستم های خشک و نیمه خشک بیشتر از ۲۵ درصد چشم اندازهای زمین را در بر می گیرند و این نسبت به علت پدیده بیابانی شدن در حال افزایش استخاک در این اکوسیستم ها به گونه ای ویژه ماده آلی و بیوماس گیاهی کمتری را نسبت به دیگر اکوسیستم های زمینی دارا می باشند . و این خود پیشنهاد می کند که حتی یک تغییر اقلیمی کوچک ممکن است تغییراتی را در فرآیند ها و خصوصات خاک مخصوصاً در چرخه ازت و کربن ایجاد کند.[۷]West et al. (1994) اشاره کرد که این مناطق ممکن است اولین اکوسیستم های زمینی باشند که در نتیجه تغییرات اقلیمیو به علت طبیعت شکننده خاک این مناطق دچار آشفتگی و آسیب می شوند [.۷] بنابرین مطالعه اکوسیستم های خشک ونیمه خشک ممکن است اطلاعات ارزشمندی راجع به عواقب تغییرات اقلیم در اختیار ما قرار دهد و سنجش های مفیدی را برای شناسایی تغییرات در این اکوسیستم ها و دیگر اکوسیستم های خاکی پیشنهاد می دهد . موقعیت خوب منطقه از لحاظ دامنه وسیع ارتفاعی (۲۹۰۰-۲۰۰۰) همچنین وجود طبقات مختلف شیب موقعیت خوبی را برای مطالعه اثرات شیب در طبقات مختلف ارتفاعی روی کربن آلی خاک و نیتروژن کل برای ما فراهم می آوردند . برای منطقه مورد مطالعه ارزیابی ذخیره کربن خاک مراتع موجود در آن مهم می باشد یه دلیل اینکه در حال حاضر هیچ پایش جامعی برای ذخیره کربن آلی و نیتروژن خاک وجود ندارد