سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس
قاسمعلی دیانتی تیلکی – استادیار گروه مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس
منصور مصداقی – استاد گروه مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جلال عبداللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی اثر خصوصیات منظر روی تنوع گیاهی مراتع خشک منطقه صدرآباد ندوشن یزد بود. منطقه مورد مطالعه در غرب استان یزد و در محدوده جغرافیایی ۳۱ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۳ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۵۳ درجه و ۴۷ دقیقه طول شرقی و دامنه ارتفاعی ۳۳۶۷-۲۰۰۰ متر از سطح دریا واقع شده است. نمونه برداری پوشش گیاهی به روش سیستماتیک تصادفی انجام شد. اندازه پلات های نمونه برداری بر اساس روش سطح حداقل تعیین گردید. در مجموع ۱۰۷ گونه گیاهی در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد. بر اساس نتایج، ارتفاع از سطح دریا بر تنوع، فراوانی و یکنواختی گونه های گیاهی منطقه تاثیر معنی دار داشت و دامنه ارتفاعی میانی(۲۶۰۰-۲۳۰۰ متر) تنوع، فراوانی و یکنواختی بالاتری را نشان داد. شیب دامنه نیز تنوع و فراوانی گونه ای را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد و شیب های بالا (۶۰-۳۰ درصد) بالاترین تنوع و فراوانی گونه ای را به خود اختصاص دادند. جهت دامنه تاثیر معنی داری را بر شاخصه های تنوع زیستی نداشت.