سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود پیامی شبستر – بخش فیزیک نظری و ریاضیات، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایرا

چکیده:

تقریب چگالی اسپینی موضعی به خاطر داشتن سهم خود – انرژی برخی از خواص سیستمها به خصوص سیستمهای همبسته قوی را نادرست پیش بینی می کند . یک انتخاب درست برای تابعی تبادلی – همبستگی تابعی وابسته به اوربیتال می باشد . در این مقاله ما با استفاده از چنین فرمی برای تابعی تبادلی و الگوی ژله پایدار اندازه های تعادلی و انرژیهای تعادلی را برای خوشه های سدیم محاسبه کرده ایم . مقایسه این نتایج با نتایج تقریب چگالی اسپینی موضعی نشان می دهد که در روش پتانسیل موثر بهینه طول پیوندها کوتاهتر به دست می آیند