مقاله اثر دايدزئين بر سطح گلوكز، پروفايل ليپيدي و فعاليت آنزيم پاراكسوناز موش هاي صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر دايدزئين بر سطح گلوكز، پروفايل ليپيدي و فعاليت آنزيم پاراكسوناز موش هاي صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دايدزئين
مقاله موش صحرايي
مقاله دیابت
مقاله پاراكسوناز
مقاله گلوکز
مقاله لیپوپروتئین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرد عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اوجي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده هنرور نياز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهميت ديابت به عنوان يكي از شايع ترين بيماري هاي غدد درون ريز و اثرات آنتي ديابتيك ايزوفلاون هاي سويا، در اين مطالعه اثردايدزئين به عنوان مهم ترين ايزوفلاون موجود در سويا بر سطح گلوكز، پروفايل ليپيدي و فعاليت آنزيم پاراكسوناز در موش هاي صحرايي ديابتي بررسي شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۳۶ موش صحرايي نر نژاد Sprague-Dawley به سه گروه سالم، ديابتي و ديابتي مصرف كننده دايدزئين تقسيم شدند. ديابت در اثر تزريق وريدي يك دوز ۶۰ ميلي گرمي استرپتوزوتوسين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن كه در ۰۵/۰ مول به ازاي هر ليتر بافر سيترات حل شده بود، در موش هاي صحرايي ايجاد و سطح گلوكز بالاي ۲۵۰mg به ازاي دسي ليتر معيار ديابت در نظر گرفته شد. دايدزئين به ميزان ۶۰۰mg به ازاي هر كيلوگرم رژيم با غذاي استاندارد پايه مخلوط و به مدت ۳ هفته مورد استفاده واقع شد.
يافته ها : مكمل ياري با دايدزئين تاثير معني داري بر سطح گلوكز خون ناشتا نداشت، اما كاهش معني داري در سطح تري گليسريد و
LDL در گروه مكمل ياري شده در مقايسه با گروه شاهد ديابتي مشاهده شد (۰۰۰۱/۰=P). ميزان HDL نيز در اين گروه افزايش يافت (۰۰۰۳/۰ =P) دايدزئين تاثير معني داري بر عملكرد آنزيم پاراكسوناز در مقايسه با گروه هاي شاهد نشان نداد، در حالي كه مقايسه مقادير ابتدايي و انتهايي عملكرد اين آنزيم در گروه مكمل ياري شده، حاكي از اثر مثبت دايدزئين در جلوگيري از كاهش فعاليت اين آنزيم بود (۰۰۰۱/۰=P).
نتيجه گيري: دايدزئين مي تواند نقش مفيدي در جلوگيري از آشفتگي ايجاد شده در پروفايل ليپيدي ناشي از ديابت و احتمالا تقويت سيستم آنتي اكسيداني بدن داشته باشد.