مقاله اثر درجه حرارت آب بر طول دوره تخم گشايي، شروع تغذيه خارجي، کارايي رشد و بازماندگي لاروهاي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۶۴ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثر درجه حرارت آب بر طول دوره تخم گشايي، شروع تغذيه خارجي، کارايي رشد و بازماندگي لاروهاي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه خارجي
مقاله دما
مقاله راندمان رشد
مقاله زمان تخمه گشايي
مقاله لارو تاس ماهي ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زرج آباد اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برامي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي اثر درجه حرارت آب بر طول دوره انكوباسيون، زمان شروع تغذيه خارجي، ميزان رشد و بازماندگي لاروهاي تاس ماهي ايراني انجام شد. آزمايش ها به صورت تصادفي در سه تيمار A، B و C داراي ۳ تکرار و به ترتيب در سه دامنه حرارتي با ميانگين ۶/۰±۵/۱۴ درجه سانتي گراد، ۲/۱±۳/۱۶ درجه سانتي گراد و ۴/۱±۵/۲۰ درجه سانتي گراد انجام پذيرفت. تخم ها پس از لقاح با تراکم يکسان در انکوباسيون قرار گرفته و لاروها نيز پس از جذب کيسه زرده و شروع تغذيه خارجي تا روز پانزدهم پس از تخمه گشايي با ناپلي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana)  تغذيه شدند. در پايان آزمايش داده هاي به دست آمده مورد تجزيه و تحليل آماري و مقايسه قرار گرفتند. كمترين مدت زمان انکوباسيون تخم ها (۳/۱۱۳ ساعت) در تيمار C مشاهده شد. وزن لاروها در زمان تفريخ، اختلاف آماري معني داري را در بين گروه هاي آزمايشي نشان نداد. اما ميانگين وزن ماهيان در زمان شروع تغذيه خارجي و در روز پانزدهم پس از تفريخ تفاوت معني داري در بين گروه ها داشت به طوري که ماهيان گروه C در زمان شروع تغذيه خارجي کمترين و در روز پانزدهم پس از تفريخ بيشترين وزن را داشتند (به ترتيب ۱/۰±۳۸ و ۷±۹۵ ميلي گرم). مدت زمان سپري شدن مرحله تغذيه داخلي و شروع تغذيه خارجي نيز تحت تاثير دما قرار گرفت. پايين ترين و بالاترين زمان شروع تغذيه خارجي در لاروهاي تيمارهاي C و A مشاهده شد که به ترتيب معادل ۳/۷ و ۶/۱۳ روز بود. فاکتورهاي مربوط به رشد نيز در زمان شروع تغذيه خارجي و به ويژه در روز پانزدهم پس از تفريخ در ماهيان گروه C بيشترين ميزان را نشان دادند. در پايان آزمايش، بيشترين ميزان بازماندگي در ماهيان گروه B مشاهده شد. نتايج به دست آمده از اين بررسي نشان مي دهد که دما تاثير بسيار مهمي بر مدت زمان تخمه گشايي، زمان شروع تغذيه خارجي، فاکتورهاي رشد و بازماندگي لاروهاي تاس ماهي ايراني داشته به صورتي که افزايش دما سبب افزايش رشد و کاهش مدت زمان تخمه گشايي و شروع تغذيه خارجي گرديد.