مقاله اثر درماني دريافت پروتئين ايزوله سويا در موش هاي دچار نارسايي حاد كبدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر درماني دريافت پروتئين ايزوله سويا در موش هاي دچار نارسايي حاد كبدي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب حاد کبدي
مقاله پروتئین ایزوله سویا
مقاله کازئین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادلنگرودي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: پنجه شاهين محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عريان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پروتئين ها به عنوان تركيبات آنتي اكسيدان مي توانند سلول ها را از آسيب ناشي از راديكال هاي آزاد محافظت كنند. هدف اين مطالعه، بررسي اثر محافظتي و آنتي اكسيداني پروتئين سويا در شرايط التهاب حاد كبدي بود.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر كه از نوع تجربي بود، تعداد ۴۸ موش به صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند. گروه اول و دوم، با رژيم حاوي ۲۰% پروتئين كازئين و گروه سوم با رژيم حاوي ۲۰% پروتئين ايزوله سويا تغذيه شدند. از دوز ۳۰ mg/kg دي متيل نيتروزآمين جهت ايجاد آسيب كبدي موش هاي گروه هاي دوم و سوم استفاده شد. در انتهاي مطالعه، شاخص هاي سرمي آنزيم هاي AST، ALT، آلكالين فسفاتاز، پروتئين توتال ، آلبومين، بيلي روبين توتال ، مالون دي آلدهيد و بافت كبد در ميان گروه ها مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها : رژيم حاوي پروتئين ايزوله سويا موجب كاهش ميزانALT سرم (P<0/05) (270/2±۴۹۳/۶ IU.L-1 )و افزايش مقادير سرمي آلبومين (۴/۳±۰/۷ g.dl-1) و (P<0/05) (8/5±۱/۷nmol-1 ) MDA شد. اين رژيم در مورد ساير شاخص ها موجب تغييرات معني دار نشد. يافته هاي هيستوپاتولوژيكي حاكي از اثر مثبت پروتئين ايزوله سويا در بهبود آسيب و بازسازي سريع تر هپاتوسيت ها بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده پروتئين ايزوله سويا مي تواند در بهبود آسيب حاد كبدي و كاهش عارضه دارو موثر  باشد.